Home

Dusičnanový dusík

Dusičnanový dusík (N-NO3 Podstata stanovení: Dusičnany přítomné ve vzorku reagují s 2,6-dimethylfenolem v prostředí směsi koncentrovaných kyselin (sírová, fosforečná, amidosírová) za vzniku cihlově červeného 4-nitro-2,6-dimethylfenolu Dusičnanový dusík (N-NO 3-) Podstata stanovení: Dusičnany přítomné ve vzorku reagují s 2,6-dimethylfenolem v prostředí směsi koncentrovaných kyselin (sírová, fosforečná, amidosírová) za vzniku cihlově červeného 4-nitro-2,6-dimethylfenolu. Intenzita zbarvení je úměrná koncentraci dusičnanů ve vzorku a umožňuj Dusík se dříve technicky připravoval vedením vzduchu přes rozžhavené uhlí nebo koks, čímž se kyslík spálí na oxid uhličitý. Oxid uhličitý se následně od dusíku odstraní promýváním ve vodě. Takto získaný dusík obsahuje okolo 1 % vzácných a dalších netečných plynů a nazývá se atmosférický dusík dusík dusičnanový, obě uzavřených obalech formy se podílí polovinou na obsahu 1.4.2 ledek amonný 20%N celkový, amonný dusíkjako celkový dusičnan amonný s hnojivo je možné a dusičnanový nebo jako amonný a uhličitanem a označil jako ledek dusík dusičnanový, obě síranem vápenatým amonný s vápence

H 2O. Amoniakální dusík pochází p ředevším z rozkladu organických látek a pat ří mezi zvláštní ukazatele chemického složení vod, p odle nichž se povrchové vody řadí do t říd čistoty. Pitná voda obsahuje maximáln ě do 0,5mg-l-1 NH 4 +-N a 0,01mg-l-1 NH 3. Čisté povrchové dusičnanový dusík: dusičnanový dusík: dusičnan sodný získaný chemickou reakcí: 1.1.5: ledek chilský: 15 % N: dusičnanový dusík: dusičnanový dusík: přírodní dusičnan sodný: 1.2.1: dusíkaté vápno (kyanamid vápenatý) 18 % N: celkový dusík: dusík jako celkový; kyanamid vápenatý, minimálně 75 % uvedeného dusíku. krocích: nejprve na dusík dusitanový (NO 2) a pak na dusičnanový (NO 3) • Proces se nazývá -nitrifikace a probíhá pouze v oxických(aerobních) podmínkách 17 Odstraňování dusíku • Následný proces, při kterém je dusičnanový dusík redukován a jako plynný dusík N2 uniká z vodního prostředí je označován. ----- ----- síran amonný s dusičnanem celkový, amonný a dusík jako celkový nebo jako 1.5 amonným 25 % N dusičnanový dusík amonný a dusičnanový; minimální dusičnan amonný, obsah dusičnanového dusíku 5 % síran amonný ----- ----- dusičnan amonný se dusík jako celkový nebo jako 1.6 síranem amonným a síranem 19 % N.

Dusičnanový dusík, standardní roztok, 500 mg/L jako NO₃-N (NIST), bal./16 ks - ampule Voluette 10 mL. Kontaktujte nás Prihlásiť. Slovensko KARIÉRA +421 (0)2 4820 9091. Prihlásenie. Meno používateľa. Heslo (rozlišujú sa malé a VEĽKÉ písmená). nitrátová disimilace - dusičnanový a dusitanový dusík je využíván jako konečný akceptor elektronů místo kyslíku, konečný produkt je určován druhem mikroorganismu a podmínkami reakce jako denitrifikace je označován proces, kdy je dusík redukován na N0, který uniká z vodního prostředí jako plynný dusík N dusičnanový dusík: dusičnanový dusík: přírodní dusičnan sodný: 1.2.1: dusíkaté vápno (kyanamid vápenatý) 18 % N: celkový dusík: dusík jako celkový; minimálně 75 % uvedeného dusíku je vázáno jako kyanamid: kyanamid vápenatý, oxid vápenatý spolu s amonnými solemi, močovina: 1.2.2: dusíkaté vápno s dusičnanem. Dusičnanový a amoniakální dusík jsou měřeny přímo v médiu bez potřeby nákladné úpravy vzorku. Volitelné měření draslíku a/nebo chloridu kompenzuje interference na tyto ionty a zvyšuje spolehlivost měření. Nízké náklady na údržbu díky integrovanému čisticímu... Zobrazit víc Dusičnanový dusík jako N: 17,0 %: Pro aplikaci doporučujeme vyžít rozmetání službou TerraGator. Balení, doprava a legislativa. Hnojivo je balené v PE pytlích nebo ve velkoobjemových vacích big-bag. Hnojivo se zásadně dopravuje v uzavřených a krytých dopravních prostředcích, chráněné před vlhkostí spadající do.

Dusičnan amonný (34 % N) Používá se na základní hnojení nebo přihnojování v době vegetace. Hnojivo obsahující dusičnanový a amonný dusík je určeno zejména na jarní přihnojování plodin, k jejich regeneraci a udržení potřebné hladiny dusíku během vegetace

Dusík - Wikipedi

Nacházíte se: Domů » Terminologická databáze » ČSN EN 16323 - dusitanový dusík ČSN EN 16323 - Slovník technických termínů v oblasti odpadních vod Stáhnout normu Celkový dusík je jedním ze základních ukazatelů týkajících se odpadních vod a jejich vypouštění do vod povrchových. Celkový dusík je součtem všech forem anorganicky a organicky vázaného dusíku. Jde především o dusík amoniakální, dusitanový, dusičnanový a organický DUSÍK (N) celkový 15,5 14,4 % dusičnanový dusík. 1,1 % amonný dusík. Vodorozpustný vápník jako CaO : 26,3 % Čistá hmotnost: 25 kg. Výrobce (ve smyslu ES 2003/2003) YARA Agri Czech Republic s.r.o. Dušní 10, 110 00 Praha 1, Česká Republika. Telefon: +420 220 183 050, Fax: +420 224 810 647 Plně rozpustné ve vod Celkový dusík jako N v % 34,4 (1/2 dusičnanový, 1/2 amonný) Částice od 1 do 4 mm v % 90,0: Částice pod 1 mm v % 3,0: Částice nad 10 mm v % 0,0: Uvedené hodnoty jsou pro tzv. prilovanou formu dusičnanu amonného. Existuje a dodává se také granulovaná forma dusičnanu amonného, obsah dusíku je však pouze 32 % Celkový dusík jako N v % 27,0 (½ dusičnanový, ½ amonný) Celkový vápník jako CaO: 7,0: Celkový hořčík jako MgO: 5,0: Částice od 1 mm do 4 mm v % min. 90,0: Částice pod 1 mm v % max. 3,0: Částice nad 10 mm v % 0,

•amoniakální dusík (mg.l-1) •dusičnanový dusík (mg.l-1) •celkový fosfor (mg.l-1) Aplikace Evidence jakostí povrchových vod ve vložených profilech vychází zúdajů charakte-ristických hodnot ukazatelů jakosti povrchové vody, vypočtených z hodnot naměřených správci povodí ve vložených profilech na vodních tocích Dusík dusičnanový jako N v % 1,4 Síra rozpustná ve vodě jako S v % 20,5 Bor jako B v % 0,2 Používá se ke všem plodinám při jarní přípravě půdy. Do půdy se zapravuje ihned po rozhození. Při hnojení ovocných dřevin je vhodná jeho kombinace s fosforečnými a draselnými hnojivy. Je velm Dusík vyjádřený jako dusičnanový dusík s maximálním obsahem 1 % amonného dusíku. Eurlex2019. Ukládá se konečné antidumpingové clo z dovozu pevných hnojiv obsahujících více než # % hmotnostních dusičnanu amonného, kódů KN #, #, ex#, ex#, ex#, ex#, ex#,. DUSÍK (N) celkový 10,1 % dusičnanový dusík 1,9 % amonný dusík OXID FOSFOREČNÝ (P 2 O 5 ) celkový P 2 O 5 rozpustný v neutrálním citronanu amonném a ve vodě Vodorozpustný 12,0P 2 O 5 OXID DRASELNÝ (K 2 O) Vodorozpustný K 2 O 12,0 % 12,0 % % 12,0 % 36,0 % Bór (B) vodorozpustný Měď (Cu) vodorozpustný 0,007 % v chelátu s EDT

Dusičnanový dusík jako N-NO3 W-NO3-SPC 0.060 mg/l 3.57---- ----- ---- ----dusičnany W-NO3-SPC 0.27 mg/l 15.8---- ----25 mg/l Vyhovuje Pokud zákazník neuvede datum a/nebo čas odběru vzorku, laboratoř je z procesních důvodu určí sama, jsou pak rovny datu a/nebo času přijetí vzorků. Dusík vyjádřený jako celkový dusík nebo jako dusičnanový a amonný dusík Maximální obsah amonného dusíku: 1,0 % Eurlex2019 Do suché reakční nádoby aparatury (5.2) se napipetuje poměrná část filtrátu (7.1) obsahující nejvýše 20 mg amonného dusíku

474/2000 Sb. Vyhláška o stanovení požadavků na hnojiv

Nezahrnuje však dusitanový dusík ani dusičnanový dusík. Celkový dusík. Celkový dusík je součet všech různých forem dusíku přítomných ve vodě, včetně amoniaku a organicky vázaného dusíku (celkový dusík podle Kjeldahla), jakož i dusitanů a dusičnanů. Amoniak a amonné iont DUSÍK (N) celkový 15,5 14,4 % dusičnanový dusík. 1,1 % amonný dusík. Vodorozpustný vápník jako CaO : 26,3 % Čistá hmotnost: 25 kg. Výrobce (ve smyslu ES 2003/2003) YARA Agri Czech Republic s.r.o. Dušní 10, 110 00 Praha 1, Česká Republika. Telefon: +420 220 183 050, Fax: +420 224 810 647 Plně rozpustné ve vod

inhibující biologickou oxidaci čpavkového dusíku na dusičnanový dusík v půdě, je vhodné pro základní hnojení jako i pro přihnojení plodin během vegetace, které mají vysoké nároky na síru. Jsou to ozimá řepka, slunečnice roční, okopaniny, obilniny a zelenina hlavně cibulová a listová Dusičnanový dusík, standardní roztok, 1 000 mg/L jako NO₃-N (NIST), 500 mL. Kontaktujte nás Prihlási ť. Slovensko KARIÉRA +421 (0)2 4820 9091. Prihlásenie. Meno používateľa. Heslo (rozlišujú sa malé a VEĽKÉ písmená). Základní rozbor vody bez mikrobiologie - pH, celková tvrdost-součet vápníku a hořčíku, konduktivita-vodivost, dusičnany, dusičnanový dusík, dusitany, dusitanový dusík, železo, mangan, sírany, chloridy, amonné ionty a amonia dusičnanový dusík (N) 8,5 % amonný dusík (N) 0,2 % močovinový dusík (N) 1,3 % vodorozpustný vápník (CaO) 15,0 % vodorozpustný hořčík (MgO) 2,0 % vodorozpustný bor (B) 0,05 % vodorozpustná měď (Cu) v chelátu s EDTA 0,04 %. Dusičnanový dusík 13,5 % hm. Amonný dusík 13,5 % hm. Oxid hořečnatý (MgO)celkový 4,1 % hm Vodorozpustný oxid hořečnatý (MgO) 1% hm. Výrobce: Duslo, a.s. istá hmotnost: volně loženo / big bag 1000 kg Administratívna budova ev. č. 1236 927 03 Šaľa.

Obsah: dusík 10%, vápník 15%, hořčík 2%, stopové prvky. celkový dusík jako N v % 10,00 dusičnanový dusík jako N v % 8,5 močovinový dusík jako N v % 1,3 vodorozpustný vápník jako CaO v % 15,0 hořčík rozpustný ve vodě jako MgO v % 2,0 bór v % 0,05. Proč rostliny potřebují dusík. Protože dusík je hlavním prvkem podílejícím se na metabolismu živočišných a rostlinných buněk. Je součástí téměř všech částí cytoplazmy rostlinné buňky, jejích proteinů, chlorofylu, většiny vitamínů, nukleových kyselin a enzymů

Typy hnojiv Bó

Tato hnojiva jsou univerzálnější, vhodná jak k předseťové přípravě, tak i na list během vegetace. Mají většinou vyšší koncentraci dusíku, jeho účinnost je vysoká (je rozpustný ve vodě a tím snadno přijatelný). Dusičnan amonný - NH4NO3 (Ledek amonný) Představuje hnojivo se dvěmi formami dusíku. Obsahuje 34-35%. dusiČnanovÝ dusÍk je preferovanou chemickou formou vÝŽivy rostlin Dusičnanová forma je přímo asimilovávaná, na rozdíl od močovinové a amonné formy, které potřebují projít mikrobiálními a fyzikálně chemickými přeměnami v půdě předtím, než je rostlina vstřebá 4+ + organicky vázaný dusík NO 2 NH - 4 + NO 3 - Vizura® Amonný dusík bude při chladných teplotách půdy (5 °C) přeměněn na dusičnanový dusík během asi 6 týdnů. Vizura® významně prodlužuje proces přeměny na 10 -14 týdnů. Při 20 °C proběhne přeměna během 1 týdne a s použitím Vizura® může být prodloužen

Dusičnanový dusík, standardní roztok, 500 mg/L jako NO₃-N

Celkový dusík jako N v % 4,0 Dusičnanový dusík jako N v % 4,0 Draslík rozpustný ve vodě jako K 2 O v % 14,0 Polysulfidická síra jako S v % 14,0 Vápník rozpustný ve vodě jak CaO v % 1,0. polysulfid draselný 37188-66-9 polysulfid vápenatý 1344-81-6 močovina 57-13-6 thiosíran draselný 10294-66-3 tetrathionan didraselný 13932-13- dusík jako celkový nebo jako dusičnanový a amonný, dusičnan vápenatý současně s dusičnanem amonným může být uváděn obsah dusičnanového a amonného dusíku dodatečně nepovinné údaje: dusičnanový dusík, amonný dusík maximální obsah amonného dusíku 1,5 % ledek vápenato horečnatý 13 % N dusičnanový dusík Rozbor vody ze studny je úkon jednoduchý a spolehlivý. Počáteční investice se vám vrátí v jistotě, že je stav vaší studny v pořádku a vy se nemusíte bát vodu pít. Zopakovat rozbor je vhodné přibližně jednou až dvakrát ročně. I v tomto případě platí, že prevence je mnohem jednodušší než následné. amoniak na plynný dusík akceptorem elektronů je dusičnanový nebo dusitanový dusík (anoxická oxidace) dlouhá doba zapracování reaktoru (více než 100 dní), MO jsou velmi pomalu rostoucí Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Ústav technologie vody a prostředí SHARO

271/1998 Sb. Vyhláška Ministerstva zemědělství o stanovení ..

 1. Celkový dusík (TN) Celkový dusík, vyjádřený jako N, zahrnuje volný amoniak a amoniakální dusík (NH4-N), dusitanový dusík (NO2-N), dusičnanový dusík (NO3-N) a organicky vázaný dusík. Celkový organický uhlík (TOC) Celkový organický uhlík, vyjádřený jako C (ve vodě), zahrnuje všechny organické sloučeniny
 2. Jsme známí jako jeden z nejzkušenějších výrobců a dodavatelů dusíkatých hnojiv s dusičnanem vápenatým v Číně. Pokud se chystáte koupit nebo velkoobchod s hromadným dusičnanem vápenatým zrnitým dusíkatým hnojivem za nízkou cenu, vítejte u získání vzorku zdarma z naší továrny. Kontaktujte nás pro více informací o slevách
 3. FORESTINA EXPERT TEKUTÉ trávníkové hnojivo 20 L. Složení: cekový dusík rozpustný ve vodě (N) 15,0 %, z toho močovinový dusík rozpustný (N) ve vodě 14,5 %, dusičnanový dusík rozpustný ve vodě (NO3 - N) 0,5 %; oxid fosforečný rozpustný ve vodě (P2O5).
 4. Příklad 3.27 Množství 5,0562 g kombinovaného hnojiva, obsahující amoniakální a dusičnanový dusík, bylo rozpuštěno ve vodě a doplněno na objem 500 ml. Z něho bylo odpipetováno 100 ml a po přídavku alkalického hydroxidu byl amoniak předestilován do předlohy, v níž bylo 50,00 ml 0,1000M-H 2 SO 4.K titraci zbývající kyseliny se spotřebovalo 30,50 ml 0,1165M-NaOH

silně znečištěná, nízký obsah kyslíku 5 - 3 mg/l, průhlednost do 0,5 m, velmi bohatá na živiny: amoniakální dusík do 2 - 4 mg/l, dusičnanový dusík 10 - 13 mg/l, celkový fosfor do 0,4 - 1 mg/l. téměř žádné vyšší rostliny, početné larvy pakomárů (14), nitěnky (15), pijavice (16) V. Velmi silně znečištěná vod složení: Celkový dusík rozpustný ve vodě (N) 7 %, z toho dusičnanový dusík rozpustný ve vodě (NO3-N) 0,7 %, amonný dusík rozpustný ve vodě (NH4-N) 6,3 %, oxid fosforečn.. složení: Celkový dusík rozpustný ve vodě (N) 7 %, z toho dusičnanový dusík rozpustný ve vodě (NO3-N) 0,3%, amonný dusík rozpustný ve vodě (NH4-N) 6,7 %, oxid fosforečný..

složení: dusík jako N 14,2 %, amonný dusík jako N 11,1 %, dusičnanový dusík jako N 3,1 %, fosforečnan rozpustný ve vodě P2O5... 49 Kč Více informac hnojivo kapka na fialky 200ml najdete a porovnáte na Srovnanicen.cz. Srovnejte ceny produktů internetových obchodů. Nově přehlednější a rychlejší

VD Orlík

Sonda pro rychlé měření amoniakálního a dusičnanového

Hnojivo NPK HOŠTICKÉ s guánem 25kg Čistě přírodní organické hnojivo bez přídavku průmyslově vyráběných složek. Vedle základních zdrojů živin NPK obsahuje i guáno, pocházející z trusu mořských ptáků,. Celkový dusík rozpustný ve vodě (N) 7 %, z toho dusičnanový dusík rozpustný ve vodě (NO3-N) 3,9 %, amonný dusík rozpustný ve vodě (NH4-N) 3,1 %, oxid fosforečný rozpustný ve vodě (P2O5) 3,0 %, oxid draselný rozpustný ve vodě (K2O) 5,0 % Popis: Kapka je řada tradičních, rychle účinkujících a snadno aplikovatelných.

Profi hnojivo FERTY 3. Na následujících odkazech najdete ke stažení kompletní hobby katalog a profi katalog . Deklarovaný obsah živin: 15 % N. celkový dusík. 4,5 % N - dusičnanový dusík. 10,5 % N - amonný dusík. 10 % P 2 O 5 Hnojivo obsahuje dusičnanový, amonný dusík a dále vápenec. Je vhodný pro všechny plodiny mimo azalek, rododendronů a kanadských borůvek. Balení, doprava a legislativa: Hnojivo je balené v igelitových pytlích . Hnojivo se zásadně dopravuje v uzavřených a krytých dopravních prostředcích, chráněné před vlhkostí dusík amoniakální 5 HOD_0050 Luha od pramene po ústí do toku Odra 2.1 ekologický stav Všeobecné fyzikálně-chemické složky dusík dusičnanový 5 HOD_0050 Luha od pramene po ústí do toku Odra 2.2 ekologický stav specifické znečišťující látky metabolity alachloru P V rostlinÆch je dusík obsažen jak v anorganickØ, tak hlavně v organickØ formě. OrganickØ sloučeniny dusíku plní v rostlinÆch celou řadu funkcí, např. stavební, metabo-lickou, transportní i zÆsobní3. Množství dusíku v rostlinnØ suıině se v průměru pohybuje v rozmezí 1−3 % a zřídka klesÆ pod 1 %

Sortiment hnojiv AD

Funkce a aplikace: Je to bílé zrno. Produkt se může ve vodě úplně rozpustit. Jeho dusičnanový dusík s vysokým obsahem a vápník rozpustný v whateru lze přímo a absolutně adsorbovat plodinami Hnojivo obsahující dusičnanový a amonný dusík, vhodné na základní hnojení nebo přihnojování v době vegetace. LOVOFERT LAD 27 je dusíkaté hnojivo s obsahem 27 % dusíku a 4 % MgO. Tvoří jej směs dusičnanu amonného s jemně mletým dolomitem ve formě bělavých až světle hnědých granulí o velikosti 2 až 5 mm. Jejich.

Dusičnan amonný - ZOS a

složení: Celkový dusík rozpustný ve vodě (N) 6 %, z toho dusičnanový dusík rozpustný ve vodě (NO3-N) 0,1%, amonný dusík rozpustný ve vodě (NH4-N) 5,9 %, oxid fosforečný rozpustný ve vodě (P2O5) 6,0 %, draslík rozpustný ve vodě (K2O) 6,0 %. Popis: Hoštické kapalné hnojivo obsahující guáno, pocházející z trusu mořských ptáků Dusík dusičnanový, vzniká odbouráváním amoniaku, někdy může jeo část pocházet i z pitné vody. Stanovuje se po odpaření vzorku, kdy se odparek opět rozpustí a reakcí s barevnou látkou vzniká dle množství dusičnanů odstín barvy, který je pomocí přístroje měřen. Dusičnany nejsou nijak zvlášť toxické Dusičnanový dusík (mg.l-1) 7: Nerozpuštěné látky (mg.l-1) 30 . Výsledky pětiletého sledování prokázaly, že jako velmi problematické se jeví dodržování hodnoty BSK5, která byla překračována ve více než 50 % i v případech velmi nízké iniciální obsádky bez přikrmování. Naproti tomu jako bezproblémové se jevily.

8,0 (N) Dusík celkový 2,3 dusičnanový dusík 3,7 amonný dusík 2,0 močovinový dusík 8,0 (P. 2. O. 5) vodorozpustný oxid fosforečný 6,0 (K. 2. O) vodorozpustný oxid draselný 0,01 (B) vodorozpustný bor 0,004 (Cu) vodorozpustná měď v chelátu s EDTA 0,02 (Fe) vodorozpustné železo v chelátu s EDT Obsahuje dusík v rychle působící močovinové formě (neobsahuje dusičnanový-nitrátový dusík). Díky obsahu polysulfidické síry, tak potlačuje výskyt původců houbových chorobo (hlavně padlí) a zároveň omezuje výskyt některých živočišných škůdců (háďátka) Tento výzkum byl založen v roce 2017. Tradičním managementem se myslí hrabání steliva, lesní pastva a pařezina. Každý z těchto managementů ovlivňuje veškeré vlastnosti půdy, a to jak kladně, tak záporně. Pro svou bakalářskou práci jsem si vybral minerální formy dusíku. Tento dusík se dělí na amoniakální a. Celkový dusík jako N v. 14. Dusičnanový dusík jako N. 2. Amonný dusík jako N. 3. Amidický dusík jako N. 9. Fosfor vodorozpustný jako P 2 O 5. 14. Draslík vodorozpustný jako K 2 O v % 14. Vodorozpustný bór jako B. 0,035. Vodorozpustná měď jako Cu v chelátu s EDTA. 0,045. Vodorozpustné železo jako Fe v chelátu s EDTA. 0,10

ČSN EN 16323 - dusitanový dusík - nlfnorm

 1. dusičnanový dusík jako N v % 11,0. fosfor rozpustný ve vodě a neutrálním citranu amonném jako P2O5 v % 5,0. fosfor rozpustný ve vodě jako P2O5 v % 4,0. vodorozpustný draslík jako K2O v % 5. hořčík jako MgO v % 2,0.
 2. Složení: cekový dusík rozpustný ve vodě (N) 15,0 %, z toho močovinový dusík rozpustný (N) ve vodě 14,5 %, dusičnanový dusík rozpustný ve vodě (NO3 - N) 0,5 %; oxid fosforečný rozpustný ve vodě (P2O5) 3 %, oxid draselný rozpustný ve vodě (K2O) 4,0 %, železo rozpustné ve vodě (Fe) v komplexu s EDTA 0,2 %. Použití: Expert je kapalné hnojivo na všechny druhy.
 3. Základní specifikace Hnojivo pro révu vinnou+celou zahradu SILVAMIX FORTE 60, tablety . Směsné hnojivo NPK (MgO) 17,5-17,5-10,5-(9) 60% celkového dusíku z ureaform

Celkový dusík IR

Amonný dusík je vázaný v částečkách půdy a je tak v půdě méně pohyblivý. Obvykle bývá pro rostliny dobře dostupný - ale ve velmi krátkém čase (v průběhu několika dní) se působením půdních bakterií přemění na dusičnanový dusík, který se v půdě téměř neváže a bývá tak velmi lehce odplaven do spodních. Dusičnanový dusík N-NO 3-Dusík přítomný ve formě dusičnanů (oxidační stav +V). Dusitanový dusík N-NO 2-Dusík přítomný ve formě dusitanů (oxidační stav +III). Granulovaný kal granulovaného kalu. Směsná kultura mikroorganismů, které narůstjí ve formě sférického biofilmu (granulí) Dusičnany (dusičnanový dusík) patří mezi čtyři hlavní aniony. Vznikají oxidací amoniakálního dusíku, jsou konečným produktem rozkladu organických látek v prostředí obsahující kyslík. Jejich koncentrace v přírodních vodách neustále narůstají v důsledku vzrůstajícího počtu obyvatel a zemědělské činnosti.

YaraLivaTM CALCINITT

Dusičnan amonný (34 % N) ACHP Mstětice, a

 1. povrchových vod dle přílohy č. 3 k nařízení vlády č. 61/2003 Sb., jako jsou amoniakální dusík, dusitanový a dusičnanový dusík, chemická spotřeba kyslíku, celkový chlór a fosfor, sírany, celkový mangan a železo, celkové kyanidy a další. Prostředek je v majetku SSHR. Multiparametrový annalyzátor kvality vody HACH SL 100
 2. . 90,0: Částice pod 1 mm v % max. 3,0: Částice nad 10 mm v % 0,
 3. Hnojivo obsahující dusičnanový a amonný dusík je určeno zejména na podzimní, popřípadě brzké jarní základní hnojení plodin před setím a výsadbou, k jejich regeneraci a udržení potřebné hladiny dusíku během vegetace. K přihnojování během vegetace lze hnojivo použít i postřikem na list (0,5 -1% vodný roztok)

LAD 27%N - zemědělské hnojivo - AgroZETA servis s

 1. LOVOFERT CN 15,5 (ledek vápenatý) je typickým hnojivem na list s rychlým účinkem. Velmi příznivě působí na kyselejších půdách, neboť vápník z hnojiva zmírňuje účinek půdní kyselosti. Vzhledem k velké pohyblivosti dusíku v půdě a nebezpečí vyplavování se nedoporučuje aplikace vyšších dávek ledku vápenatého na lehkých písčitých půdách, v.
 2. pořadové číslo forma 1 celkový dusík 1 2 dusičnanový dusík 3 amonný dusík 4 močovinový dusík 5 kyanamidový dusík 1 6 isobulylidendimočovinový dusík 1 7 močovinoformaldehydový dusík 1 8 krotonylidendimočovinový dusík 9 dikyandiamidový dusík| Pro hnojiva typu 2.1.1-2.6, 5.1-6.4 a 8.1-8.3 se použijí tabulky č. 2 a 3
 3. Anorganické parametry - celkový dusík, amoniakální dusík, dusičnanový dusík, kovy (Ca, Mg, K, P, As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn) Organické parametry - adsorbovatelné organické halogeny (AOX), polychlorované bifenyly (PCB - suma 6 kongenerů) Legislativní rámec rozborů půdy, sedimentu a kal
 4. Celkový dusík jako N 19 %: Dusičnanový dusík jako N 7,2 %: Amonný dusík jako N 11,8 %: Fosforečnan rozpustný ve vodě jako P₂O₅ 7 %: Fosforečnan rozpustný pouze v neutrálním citronanu amonném a ve vodě jako P₂O₅ 8 %: Draslík vodorozpustný jako K₂O 8 %: Celkový hořčík jako MgO 2
 5. ID VÚ Název VÚ Typ stavu (chem./ekol.) Složka stavu Cíl Prioritní (PL), priori. nebezp.l. (PNL) OHL_0160 Odrava/Wondreb od státní hranice po vzdutí nádrže Jesenice ekologický stav VFCHL dusík dusičnanov
 6. 2 990 Kč. Krácený rozbor dle 252/2004 Sb. doplněný o parametry z rozboru Akční nabídka - rozšířený rozbor vody s těžkými kovy. Vhodný ke kolaudaci s detailnější informací o kvalitě vody. (Escherichia coli, koliformní bakterie, počty kolonií při 22°C a 36°C, amonné ionty, barva, dusičnany, dusitany, CHSKmn, chuť.
 7. imisní limity dle nařízení vlády č.61/2003 Sb. třída jakosti vody dle ČSN 75 7221 (říjen 1998

dusičnan - češtině definice, gramatika, výslovnost

 1. Hoštické kapalné hnojivo na muškáty a jiné balkónové rostliny s obsahem guána. složení: Celkový dusík rozpustný ve vodě (N) 7 %, z toho dusičnanový dusík rozpustný ve vodě..
 2. lDusičnanový dusík lDusitanový dusík lKyanidy. Kvalita povrchových vod -3 ©Jakub Langhammer, 2006 2 Voln ý dusík v atmosféře Sloučeniny dusíku lDusík patřík základním živinám, uplatňujícím se ve všech biologických procesech probíhajících ve vodách povrchových či podzemních
 3. Detailní popis produktu složení: NPK roztokové hnojivo 6+7+6 s mikroprvky. Celkový dusík rozpustný ve vodě (N) 6 %, z toho dusičnanový dusík rozpustný ve vodě (NO3-N) 3,0 %, amonný dusík rozpustný ve vodě (NH4-N) 3,0 %, oxid fosforečný rozpustný ve vodě (P2O5) 7,0 %, oxid draselný rozpustný ve vodě (K2O) 6,0 %, železo (Fe) 0,02 %, bór (B) 0,01 %, měď (Cu) 0,01 %.
 4. Vysoké učení technické v Brně Fakulta chemická Purkyňova 464/118, 61200 Brno 12 Zadání diplomové práce Číslo diplomové práce: FCH-DIP0847/2013 Akademický rok: 2013/2014 Ústav: Ústav chemie a technologie ochrany životního prostřed
 5. MZB, dusík amoniakální, halogeny adsorbovatelné organicky vázané, FB, biochemická spotřeba kyslíku 5-ti denní HSL_0750 Skořenický potok od pramene po ústí do toku Tichá Orlice řeka ne střední a horší střední a horší neklasifikováno nehodnoceno poškozený stav FB, dusík dusičnanový, MZ
 6. Celkový dusík jako N 0,026% Amonný dusík jako N 0,013% Dusičnanový dusík jako N 0,013% Fosforečnan rozpustný ve vodě, vodorozpustný draslík. Balení. Plastový obal s mechanickým rozprašovačem o objemu 500 ml. Upozornění související s bezpečností. Nejezte, nepijte a nekuřte v pracovních prostorách

YARA TERATM KRISTALONTM Červený 12 12 36 s mikroprvk

složení: NPK roztokové hnojivo 5+6+7 s mikroprvky. Celkový dusík rozpustný ve vodě (N) 5 %, z toho dusičnanový dusík rozpustný ve vodě (NO3-N) 2,5 %, amonný dusík rozpustný ve vodě (NH4-N) 2,5 %, oxid fosforečný rozpustný ve vodě (P2O5) 6,0 %, oxid draselný rozpustný ve vodě (K2O) 7,0 5), Rokytná a Želetavka, které měly ve IV. třídě dusičnanový dusík. III. třídou byla hodnocena převážná část sledovaných profilů pro celkový fosfor a dusičnanový dusík. Nejhůře II. třída byla dosažena v ukazateli amoniakální dusík. Nejméně znečištěným tokem v kraji byla Svratka

amonný dusík - češtině definice, gramatika, výslovnost

D081 DYJ_0810 Jihlava od pramene po Třešťský potok ne ekologický VFCHL dusík dusičnanový D082 DYJ_0820 Trešťský potok od pramene po ústí do toku Jihlava ne chemický KOVY olova a jeho sloučeniny - rozpuštěné D082 DYJ_0820 Trešťský potok od pramene po ústí do toku Jihlava ne ekologický SZL želez Hnojivo horticote Hnojivo s postupným uvolňováním živin až 6 měsíců. 1 kg 500 g: 278 Kč 178 K Hnojivo ES-NPK 7-5-6 se stopovými živinami. Chemické a fyzikální vlastnosti: Celkový dusík rozpustný ve vodě (N) 7% z toho dusičnanový dusík rozpustný ve vodě (NO 3-N) 3,5% amonný dusík rozpustný ve vodě (NH 4-N) 3,5%, Fosfor rozpustný ve vodě (P 2 O 5) 5%, draslík rozpustný ve vodě (K 2 O) 6% Na Heurece využíváme personalizaci a cílenou reklamu. Na základě vašeho chování na Heurece personalizujeme její obsah. Kliknutím na Rozumím nebo jinam souhlasíte také s využíváním cookies a předáním údajů o chování na webu pro zobrazení cílené reklamy na dalších webech

Ledek amonný s vápencem - 20 kg - FERTISTAV CZ aAutomatizace odstraňování dusíku z odpadních vod | EndressZelenina z vlastní zahrádky - bohatou úrodu zaručí jenDASAMAG® | Moje hnojiva