Home

Bakalářská práce VŠE FMV

Bakalářské studium na Fakultě mezinárodních vztahů VŠE kombinuje výuku obecných ekonomických předmětů a kurzů, které dávají absolventům jednotlivých programů odlišné znalosti a možnost se profilovat. Připraví Tě tak na navazující magisterské studium i na práci na manažerských pozicích ve firmách či v různých institucích a organizacích. Na FMV je kromě. Termín odevzdání bakalářských prací pro obhajoby v srpnu/září 2021 Dle Opatření děkana FMV 1/2020 je stanoven termín pro odevzdání kvalifikačních prací do systému InSIS na 25. června 2021 (pátek) nejpozději do 23:59 hod. Bakalářské práce se budou odevzdávat ve stanoveném termínu pouze v elektronické podobě do systému InSIS. Do InSIS byla doplněna věta, která.

Obecné pokyny pro psaní bakalářských prací Bakalářskou práci je možné zpracovávat pouze na domovské fakultě. Bakalářská práce je vytištěna ve formátu A4. Doporučuje se řádkování 1,15 s využitím proporcionálního patkového písma 12 pt (Times New Roman, Garamond, Georgia aj.). Písmo názvů odstavců a kapitol je přiměřeně větší. Stránky jsou průběžně. Po vložení kvalifikační práce student nevytiskne potvrzení z e-mailu o korektním vložení práce, ale přepošle ho sekretářce katedry, ze které je vedoucí práce. Bez odeslání potvrzení o korektním vložení práce (do 23:59 ve středu 12. 5. 2021) na sekretariát nebude bakalářská práce považována za odevzdanou Vysokoškolské kvalifikační práce na VŠE. Počet nalezených prací: 62 605. Název práce. Autor. Typ práce. Rok ↓. Hospodářsko-politické konsekvence případného zavedení eura v ČR. Skopeček, Jan. Disertační práce

Bakalářská práce s názvem Marketing cizojazyčných programů vyučovaných na Fakultě mezinárodních vztahů VŠE v Praze se zaměřuje na oblast komunikace směrem k zahraničním studentům. Vzhledem k tomu, že v současné době dochází k celkovému snížení zájmu o vysokoškolské studium, zatímco se nabídka. Bakalářské studium se ukončuje řádným složením státní závěrečné zkoušky, která se skládá z následujících částí: státní zkouška ze studijního oboru, obhajoba bakalářské práce. Student se hlásí na každou část státní závěrečné bakalářské zkoušky prostřednictvím InSIS. Každá část zkoušky je jednoznačně identifikována prostřednictvím. 3/pokud je práce psaná v jiném jazyce než českém, tak schválenou žádost ze studijního oddělení; Od 20.1.2021 byl ukončen systém Ephorus a tím i povinnost studentů vkládat práci do systému!! Práce bude pro kontrolu automaticky nahrána do Validátru. U bakalářské práce není prezentace v power pointu. Doporučuje se.

Fakulta managementu je hrdým členem svazku Vysoké školy ekonomické v Praze.V rámci studijního programu ekonomika a management předává studentům bohaté znalosti z oboru management a to nejen v teorii, ale i v praxi a to ve všech třech stupních vysokoškolského studia, které lze studovat jak v prezenční formě, tak ve formě kombinované, kterou ocení ti, kteří chtějí. Témata závěrečných prací Témata diplomových prací. Zpracování diplomové práce v oboru Podnikání a právo se řídí příslušnými ustanoveními Studijního a zkušebního řádu VŠE pro studium v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech.. Kompletní (aktualizovaný) seznam témat kvalifikačních prací je k dispozici zde

Volba a zpracování bakalářské práce Závazný postup pro volbu, zpracování a odevzdání bakalářské práce pro studenty jsou dána vyhláškou děkana č. 3. Fakultní šablona pro zpracování bakalářské práce. Obhajoba bakalářské práce Student, který dokončí ve spolupráci s vedoucím práce bakalářskou práci, ji odevzdá v elektronické podobě do databáze. Obhajoba závěrečné práce na KMEV. Na Katedře mezinárodních ekonomických vztahů se při obhajobách kvalifikačních prací očekává vystoupení studenta doprovázené prezentací jeho kvalifikační práce v PowerPointu. Tato prezentace by měla mít přibližnou délku 15 minut a následující požadovanou strukturu:. Seznámení s hlavním cílem práce a dílčími cíli. nám. W. Churchilla 1938/4 130 67 Praha 3 - Žižkov IČO: 61384399 DIČ: CZ6138439

Bakalářské studium - vse

Děkan fakulty prof. Ing. Zdeněk Chytil, CSc. tel. +420 224 095 519 e-mail: dekanNF@vse.c Jejich výuka na VŠE má tradičně vysokou úroveň. Cílem všech studijních programů je propojit znalosti a dovednosti s praxí. Díky tomu jsou absolventi fakulty vysoce oceňování na trhu práce. Na fakultě studuje téměř 2600 studentů a působí zde přes 100 vyučujících. Fakulta spolupracuje s institucemi jako Ústav teorie. Účelem této bakalářská práce bylo prozkoumat a systematicky analyzovat současný stav hodnocení úspěšných studentů na Katedře informačních technologií VŠE v Praze a zároveň předložit návrh řešení nové aplikace včetně návrhu nových hodnotících kritérií a zohlednění nově zavedených evroých kreditů (ECTS) Je kontrolováno, zda název uvedený ve vložené práci plně odpovídá názvu uvedenému v zadání práce tak, jak bylo podepsáno studentem, vedoucím práce, vedoucím katedry a děkanem FMV. Termíny odevzdání stanoví fakultní harmonogram. Obhajoba v září 2021 - odevzdání práce do 25. 6. 2021 (jen elektronicky do InSIS

Termín odevzdání bakalářských prací - vse

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU - ZIMNÍ SEMESTR 2020/2021 . Semestr začíná 1. 9. 2020 a končí 14.2. 2021 . Pro kombinovanou a distanční formu studia mohou být rozhodnutím děkanů fakult některé termíny upraveny odlišně Vše fmv. kazma; rok 2019 čínský horoskop; pedagogická škola litomyšl; televizni progra 1. září budou v InSIS vypsány tyto termíny na Státní závěrečné zkoušky a obhajoby kvalifikačních prací: 9. 9. 2021 10:00 hod. NB456 - PPR Státní bakalářská zkouška z Podnikání a práva - 2OS Souborná zkouška z vedlejší specializace - 2OBP Obhajoba bakalářské práce 6. 9. 2021 9:00 hod Fmv vše studijní plán Korekce se provádí do té doby, dokud student nesloží celý studijní plán, s výjimkou obhajoby a státních zkoušek. Ke konci studia se ovšem korekce zpomalují - odečítají se už jen kredity, které chybí ke splnění studijního plánu (pokud vám chybí poslední předmět např. za 6 ECTS, bude korekce.

Bakalářská práce - vse

  1. TOP témata bakalářských prací v sociální oblasti. Přinášíme vám nejzajímavější témata bakalářských (diplomových) prací v sociální oblasti. Můžou vám posloužit jako inspirace, pokud byste si však vůbec nevěděli rady, klidně se na nás obraťte. Obor sociální práce je velmi oblíbený. Nebudeme pátrat po tom.
  2. Na obhajobu bakalářské práce se prosím přihlašujte v databázi InSIS pod identifikátor 2OBP - Obhajoba bakalářské práce. Státní závěrečnou zkoušku a obhajobu BP musíte mít registrovanou jako mimosemetrální kurz pro LS 2020/2021
  3. Bakalářské, diplomové a disertační práce obhájené na VŠE jsou veřejně dostupné online. Vysokoškolské kvalifikační práce jsou od roku 2005 odevzdávány elektronicky, povinně byly všechny práce odevzdávány elektronicky od srpna 2006. Práce jsou vyhledatelné v katalogu knihovny, v systému InSIS, v Databázi VŠKP VŠE a v národním registru VŠKP theses.cz. Všechny.

Co vše je ukryto za kvalitním zdravotnickým zařízením a jak A právě systémy sledování kvality se zabývá předložená bakalářská práce. Tato práce je věnována přednemocniční péči, která je formou zdravotní péče, vykonávanou zejména vrtulník Mi-2 LS FMV se jménem Kryštof 01. Velký průlom v. Předmět Bakalářský seminář (22F300) Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu 22F300 - Bakalářský seminář, Fakulta mezinárodních vztahů, Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE) Státní a souborné zkoušky z vedlejších specializací - srpen 2021. Celý článek. Vytvořeno: 2. 3. 202 Bakalářská práce může být první z větších publikací, které studenti vysokých škol tvoří. Jedná se také o práci, která je hodnocena vedoucím a oponentem a následně je obhajována před komisí u státní zkoušky. Mimo jiné může být bakalářka podkladem pro budoucí povolání. Pro uvedené důvody i mnohé další je důležité mít bakalářskou práci napsanou.

Bakalářské práce - vse

Jak začít psát diplomku? 1. Udělejte si harmonogram. Nemyslím ten, který jste zpracovali v záměru při hledání vedoucího práce. Mám na mysli ten opravdový. Psaní diplomky byste si měli dobře naplánovat. Stanovte si reálné cíle a reálná očekávání Zdroje. V následujícím seznamu naleznete přehled elektronických zdrojů roztříděný dle jejich typů. Vyberte si odpovídající zdroj, či rovnou začněte vyhledáváním Uveďte vše, co pomůže dokreslit celý výzkum a ukažte komisi, že jste si s výzkumem opravdu dali spoustu práce. 7. Na závěr stručně celou bakalářskou práci shrňte, k jakým cílům jste došli a zda jste Vámi zvoleného cíle dosáhli

Video: vse.cz - Vysokoškolské kvalifikační práce na VŠ

Návrh komunikační strategie pro cizojazyčné programy

Fakulta mezinárodních vztahů VŠE v Praze /FMV/, Praha, Czech Republic. 6.1K likes. Vítejte na oficiálním profilu Fakulty mezinárodních vztahů VŠE v Praze! Přidej se k nám na.. Fakulta mezinárodních vztahů VŠE. Vysoká škola, univerzita. náměstí Winstona Churchilla 1938/4, 13000 Praha 3 - Žižkov, Česko Do plánování Semestrální práce je odborný text kratšího až středního rozsahu (10 - 30 stran, podobně jako např. seminární práce, který je zadáván na vysokých školách. Účelem semestrální práce je především ověřit, do jaké míry student pochopil látku daného předmětu za příslušný semestr a do jaké míry je schopen. Současná Evropa 2019, 2019(1):52-64 Mobilita vysokoškolských studentů na vnitřním trhu EU - studenti FMV VŠE v Praze na pobytu nebo stáži Eva Greb Nevím, proč začínáš s prací, na bakaláři na VŠE pracuje minimální množství lidí, na magisterském cca polovina, nutno však podotknout, že mnozí pak kvůli tomu nedostudují, nebo dělají magistra ne 2 roky, ale 3-4 (což umožnuje flexibilita kreditovýho systému na VŠE - to se s jinou školou nedá srovnávat, nikde jinde.

Termín odevzdání bakalářských a diplomových prací pro obhajoby konané v září 2021 je 25. června 2021. Připomínám, že práce se na FMV odevzdávají pouze v elektronické verzi prostřednictvím InSIS Fakulta mezinárodních vztahů VŠE v Praze /FMV/, Praha, Czech Republic. 6,322 likes · 96 talking about this · 435 were here. Vítejte na oficiálním profilu Fakulty mezinárodních vztahů VŠE v Praze!.. vyučující katedry marketingu, obchodu a služeb člen oborové rady: e-mail: cimler@kmo.zcu.cz: telefon : 377633305 (Plzeň), 3355 (Cheb) konzultační/úřední hodin

Státní závěrečná zkouška - vse

Vše; absolventská práce (55) autorství (5) bakalářská práce (59) brigáda pro studenty VŠ (2) diplomová práce (56) esej (5) formátování dokumentů (4) Jak se učit (22) mba práce (24) práce z domu (9) příprava na zkoušky a státnice (6) problémy (14) provozní oznámení (6) referáty (3) rostliny a účinné látky (1 Bakalářská práce je zvláštní součástí státní závěrečné zkoušky v bakalářském studijním programu. Její zpracování se řídí příslušnými ustanoveními Studijního a zkušebního řádu VŠE pro studium v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech This thesis originated as part of the academic project IGA FMV VŠE no. 13/2010 (European terminology within the field of economy and law) and focuses on the system of direct taxation in France, especially on direct taxes we would not find in the Czech Republic. The goal is to describe these specific taxes and related terminological differences

Název: Podpora rodičky při ztrátě dítěte Typ: bakalářská práce  Autor: Drahoňovská, Markéta Datum: 2021 Název: Zkušenosti studentů 3.ročníků se studiem oboru PA na různých univerzitách Typ: bakalářská práce  Autor: Chalupníková, Eva Datum: 202 V minikurzech si zopakujete vše potřebné a naučíte se mnohému novému tak, abyste neměli žádnou starost s formátování své práce a mohli se plně věnovat tvorbě jejího věcného obsahu. čtvrtek 10. 5. 2018 - Vše o stylech, nejen odstavcových; čtvrtek 17. 5 FAIRHAVEN pochází z Anglie a je to podle mne sériově vyráběný přijímač, který pravděpodobně vznikl jako nějaká bakalářská práce na nějaké z vysokých škol. Základem je poměrně kvalitní televizní tuner Phillips, který byl doplněn o další doplňky umožňující příjem krátkých vln, na svou dobu velmi.

Katedra světové ekonomiky FMV VŠE, která vypisuje a garantuje naši specializaci, HLEDÁ NOVÉ POMOCNÉ VĚDECKÉ SÍLY z řad studentů FMV! Pokud byste se chtěli zapojit do práce katedry a pomáhat tak i.. Zobrazte si profil uživatele Eliška Hronová na LinkedIn, největší profesní komunitě na světě. Eliška má na svém profilu 12 pracovních příležitostí. Zobrazte si úplný profil na LinkedIn a objevte spojení uživatele Eliška a pracovní příležitosti v podobných společnostech

Absolvent FNH VŠE v Praze - obor politická ekonomie (1991), specializace politologie na FMV VŠE v Praze (1994), doktorského studia Ekonomie na IES FSV UK v Praze (1999). Habilitace v oboru Ekonomie na FNH VŠE v Praze (2000), v roce 2016 jmenován profesorem v oboru Ekonomie na návrh FPH VŠE v Praze Evroá integrace FMV VŠE, Praha. 511 To se mi líbí. Stránka po studenty hlavní specializace Evroá integrace a vedlejší specializace Evroá ekonomická integrace, kterou otevřela Katedra světové.. Evroá integrace 1951-2011 - Digitální učební materiály RV . Evroá integrace FMV VŠE, Prague, Czech Republic. 513 likes FMV Alumni Club Vás zve na první díl svého nového projektu Alumni chat! Alumni chat Vás bude pravidelně propojovat se zajímavými absolventy fakulty, kteří budou s dalšími absolventy a studenty sdílet své zkušenosti vždy se zaměřením na jedno konkrétní téma. Tématem prvního dílu Alumni chatu bude Práce v zahraničí Petra Rakowská | Středočeský, Česko | Trainee ve společnosti Lidl Česká republika v.o.s. | Jsem čerstvou absolventkou vysoké školy a ráda bych našla pozici s možností osobního a pracovního růstu. | 11 spojení | Zobrazit domovskou stránku, profil, aktivitu a články uživatele Petr

Státní bakalářské zkoušky (BAP, FIN) a - vse

Studentská diskuze, názory studentů. Zdarma vkládání příspěvků bez přihlašování. Možno psát příspěvky přímo k vybrané vysoké škole nebo vybranému tématu Nabídku práce zprostředkovává Úřad práce Staříč. Práce Staříč - Bakalářské. Zadejte název pozice a město, kde chcete práci najít Bakalářská práce (hovorově též bakalářka, angl. bachelor's thesis) je typ školní práce, kterou obhajují studenti na vysokých školách Prázdné přednáškové sály, nemožnost pořádat promoce a omezování studentských aktivit. To jsou tři ústřední témata, se kterými se Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE) zapojuje do[ bakalářské studium bakalářská práce během bakalářského studia je vedle povinných přednášek možný výběr přednášek podle zájmu posluchače (zejména ve druhém a třetím ročníku) Katedra jaderných reaktorů zajištuje výuku Bc oboru Jaderné inženýrství. Kód oboru: 3901R016 Charakteristika oboru

Tento sektor služeb, jak již bylo řečeno, neustále roste. 40 Bakalářská práce Analýza hospodářství Japonska Analysis of Japanese economy Graf č. 9: Podíl jednotlivých oblastí služeb v roce 1980 Ostatní 1,2% Vzdělávání 1,3% Veřejné státní služby 15,5% Rozvod elektřiny, plynu a vody 4,1% Velkoobchod 8,5% Maloobchod 8. V rámci 28. ročníku soutěže Manažer roku byla současně vyhlášena i soutěž o nejlepší esej, která je koncipována jako zpracování práce na předem stanovené téma Tato bakalářská práce se zabývá vlivem příměsi metanu na maximální výbuchové IX. správa FMV, 1980. 73 s. Tato publikace slouží studentům Vysoké školy báňské - Technické univerzity výrobní zaízení, stroje. Tedy vše co je v jeho dosř ahu. Lidské životy v tomto bohužel nejsou výjimkou. Výbuch tedy může.

Absolvent FNH VŠE v Praze - obor politická ekonomie (1991), specializace politologie na FMV VŠE v Praze (1994), doktorského studia Ekonomie na IES FSV UK v Praze (1999). Habilitace v oboru Ekonomie na FNH VŠE v Praze (2000), v roce 2016 jmenován profesorem v oboru Ekonomie na návrh FPH VŠE v Praze • bakalářská práce bude uložena v elektronické podobě v univerzitním informačním systému a dostupná k nahlédnutí; • na moji bakalářskou práci se plně vztahuje zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorsk

Vše je přitom zasazeno do kontextu rozporných procesů soudobé globalizace, s důrazem na technologické změny, růst, rozvoj a především kategorii inovací, která je klíčem i k identifikaci technologických revolucí, s vyústěním v kritické posouzení teorií informační, znalostní, digitální apod. ekonomiky While projects of tourist and adventure cards are routinely used in developed countries, in the Czech Republic can be found in this area, yet only a limited number of such products on offer Bakalářská práce Filozofické fakulty Univerzity Pardubice, Pardubice 2012. Poslední jmenovanou práci pokládám za poněkud méně zdařilou a osobnost Vojtěcha Václava by si jistě zasloužila lepší a podrobnější zpracování. 37 Vít KOULA, Páni ze Šternberka. Od Divišovců ke Karlu IV

Fakulta managementu - vse

Červený diplom VŠE. Diplom s vyznamenáním na pražské Vysoké škole ekonomické obdrží student, který: řádně ukončil studium ve standardní době stanovené pro studium ve studijním programu; stu­dentům, kteří byli vysláni v rámci stu­dia na VŠE ke studiu v zahraničí, se toto studium do této doby nezapočítává Anotace: Bakalářská práce se zaměřuje na kriminalistické metody identifikace osob, které mají nezastupitelné postavení v rámci kriminalistiky. V práci jsou popsány vybrané využívané metody identifikace Hledáte Kriminalistika: Teorie, metodologie a metody kriminalistické techniky od Jaroslav Suchánek,Zdeněk Konrád,Viktor.

Témata závěrečných prací - vse

Bakalářská práce. Jihoeská univerzita v eských Budějovicích, Pedagogická fakulta, Katedra geografie, 89 s. Hlavním cílem bakalářské práce je zmapovat a popsat aktuální průmyslovo 16. Odvětvová struktura průmyslu, faktory jejího utváření. 17. Podstata hospodářské politiky. Cíle, nástroje a nositelé hospodářské. Oko inervace. inervace: nn. ciliares breves Zadní úsek oka Bělima (sclera) • z vazivové vrstvy, zabírá 5/6 bulbu, při ekvátoru oční koule => úpony svalů, 4 otvory pro vv. vorticosae www.atlascloveka.upol.cz 2 / 6 Oko Rohovka je přední, průhledná, elastická a nejvíce zakřivená část vnější vazivové vrstvy oka.Rohovka má tvar horizontálně uložené elipsy, která se.

Bakalářská práce (struktura, tipy, návod) Formatovani-dokumentu . nepovinná část. Nechte si práci naformátovat. zpracování dle metodických pokynů. expresní vyhotovení. zpětná vazba nalezených chyb. Výborné a kvalitní zpracování. Rychlost byla překvapivá. Zároveň užitečné rady a poznámky k tomu, co a jak bylo. Portálový rozcestník (S087) Pro přihlášení k portálu klikněte na tlačítko v přihlašovacím portletu. budete přesměrováni na standardní přihlašovací stránku ZČU WebAuth, kde použijte svoje ORION uživatelské jméno a heslo. Chyby a problémy související s portálem prosím hlaste na operator@service.zcu.cz . Při.

Prominutí přijímací zkoušky na FMV Na magisterské studium na FMV se lze dostat také bez přijímací zkoušky. Podmínky udává už od roku 2012 opatření děkana, které bylo v roce 2019 aktualizováno s ohledem na akreditaci nových studijních programů Přijímací zkoušky na ČZU-PEF 2014 Příklad 12 Přijímací zkoušky na VŠE V prvních měsících byl zkušební provoz několikrát přerušen. Nepřetržitým se stal až od 1. dubna 1988. Zprvu na stanovišti sloužil Mi-2 od LS FMV (1.4. 1987 - 30.5. 1987). V druhé polovině testovacího období proběhly zkušební lety na stroji Mi-2 od Slov Airu (15.7. 1987 - 30.9. 1987) [Bakalářská práce] Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta mezinárodních vztahů. Středisko mezinárodních studií Jana Masaryka. Vedoucí práce: Ing. Mgr. Markéta Novotná, Ph.D. Praha: FMV VŠE, 2018.Bakalářská práce analyzuje jako Španělsko přistupuje k současnému uprchlické proudu v Ceutě a Melille v období 2015. Logo ke stažení; Šablony pro fakultní prezentace (pptx) Vzhled NF, šablona s informacemi o NF; Vzhled VŠE, šablona s informacemi o NF; Autor: Petr Solar solp00@vse.cz; Vytvořeno: 5. 9 OPAD č. 37/2017 O podrobnostech pro závěrečné práce. Příloha č. 1 Bakalářská práce. Příloha č. 2 Diplomová práce Bakalářské a diplomové práce . V souladu se zákonem č. 216/2006 Sb. v platném znění, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) se s autory za účelem zpřístupnění VŠKP uzavírají na AMU písemně

Závěrečné práce - vse

Aneb z oněch 5 modulů si většina studentů vybírá zejména předměty pokud možno méně náročné (to lze celkem dobře konzultovat se staršími spolužáky), jediným 100% povinným předmětem je tedy bakalářská práce. Abych byla upřímná, studium mi zatím nepřijde těžký, ale to bude z části i mým oborem/zaměřením Chceme, aby se Andrej Babiš vzdal funkce Bakalářská práce na PEF ČZU. Osnova bakalářské práce stanovuje číslování a názvy hlavních kapitol, jejichž dodržování je závazné ; Práce Ostrava ; POKORNÝ, Jiří, 2004. Úspěšnost zaručena: jak efektivně zpracovat a obhájit diplomovou práci. 1. vyd Zobrazte si profil uživatele Jana Stehlikova na LinkedIn, největší profesní komunitě na světě. Jana má na svém profilu 8 pracovních příležitostí. Zobrazte si úplný profil na LinkedIn a objevte spojení uživatele Jana a pracovní příležitosti v podobných společnostech

Harmonogramy - Vysoká škola ekonomická v Praze - vse

Vše Univerzita třetího věku (U3V) VŠE v Praze nabízí za symbolické poplatky studium zájemcům v důchodovém věku. Výuka probíhá ročně ve dvou semestrech v délce 13.. Mladoboleslavská univerzita 3. věku a volného času seniorů 25. září slavnostně zahájí 17. akademický rok 2019/2020 v kostele sv. Havla vše - connect. 260 dáma. Prostřednictvím projektu VŠE - Connect máš možnost vyplnit krátký dotazník, díky kterému budeš mít šanci být vybrán do skupin s lidmi s podobnými zájmy a cíli, jako máš ty. V.. Hana Machková. V současné době zastává funkci rektorky VŠE, byla jmenována pro funkční období 2014-2018. Specializuje se na mezinárodní marketing a mezinárodní obchodní operace. Je členkou vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze, Masarykovy univerzity v Brně a Fakulty mezinárodních vztahů VŠE.

Fakulta informatiky a statistiky - vse

Co vše potřebujete vědět o státní závěrečné zkoušce. Diplom už máte na dosah ruky, ale ještě je nějaká práce před vámi. Vyhrňte si rukávy a pusťte se do přípravy, ať ke státní zkoušce vyrazíte vyzbrojeni vědomostmi a odcházíte z ní jako vítěz - tedy jako úspěšný Bakalářská práce analyzuje systém podpory cestovní ruch Itálie z hlediska zájm Itálie je země, kde cestovní ruch dosahuje 13,2 % HDP (desátý nejvyšší podíl na světě) a zaměstnává 3,5 mil. lidí, epidemie tak bude mít obrovské dopady na ekonomiku celé země Vše bakalářské magisterské navazující magisterské doktorské. Forma studia. Vše prezenční studium kombinované studium distanční studium. Akademický rok Magisterský stupeň studia trvá 2 roky. Studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou s obhajobou diplomové práce před komisí

Tématem diplomové práce je prozkoumání vztahu filmu a digitálních her z pohledu nových médií. V centru zájmu stojí remediační tendence mezi oběma médii a jejich vzájemná interakce. Skrze koncept technoludického filmu jsou prozkoumány takové snímky Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha September 22 at 6:46 AM · Rektor Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s. vyhlašuje soutěž o nejlepší závěrečnou práci obhájenou v akademickém roce 2019/2020 v kategorii nejlepší bakalářská práce a nejlepší diplomová práce iList.cz, informační a zpravodajský server studentů Vysoké školy ekonomické. Naší snahou je vydávat objektivní, nezávislé zpravodajství a publicistiku o dění na VŠE a přinášet informace z kultury, sportu a ze života studentů Smetanová zmrzlina. Základem smetanových zmrzlin je zakysaná smetana nebo šlehačka. Zdroje: Technologie a suroviny při výrobě zmrzliny neprůmyslovým způsobem - Bakalářská práce 2008, autorka: Anna Pouzová, Vyrábíme domácí zmrzlinu, az-recepty.cz - volně upraveno a doplněno. Fair Trade v ČR - analýza současného stavu Fair Trade v ČR - analýza současného stavu Dokument zpracovaný pro ing. Zuzanu Brzobohatou, poslankyni Evroého parlamentu, členku pracovní skupiny pro Fair Trade v Evroém parlamentu, která zde jako jediná zastupuje Českou republiku