Home

Speciálně pedagogická intervence

Vaše nejčastější otázky | Logopedická, speciálně

Speciálně pedagogická intervence. Do systému výchovy a vzdělávání na naší škole jsou jako nadstandardní prvky začleněny různé druhy speciálně pedagogických intervencí. Speciálně pedagogické intervence mají za cíl posilovat kompenzační mechanismy k vyrovnání handicapů, posilovat schopnosti a dovednosti a podporovat. 1. Co patří mezi předměty speciálně pedagogické péče? Předmět speciálně pedagogické péče je zajišťován pedagogickými pracovníky školy s rozšířenou kompetencí pro oblast speciální pedagogiky, speciálními pedagogy školy nebo školského poradenského zařízení při dodržení nejvyššího počtu povinných vyučovacích hodin, přičemž ve druhém stupni. Hodiny intervence jsou zajišťovány žákovi individuálně nebo skupinově do max. počtu 6 žáků (resp. 4 žáků u předmětu speciálně pedagogické péče). Finanční prostředky na tyto hodiny jsou poskytovány ve skupině na 1 žáka, ostatní je využívají jako sdílené SPC - Speciálně pedagogické centrum. Navigace. Intervence většinou probíhají pravidelně v určené frekvenci a rozsahu (dle typu zakázky). Se zákonným zástupcem je konzultován jejich průběh a výstup. Průběh a místo vyšetření: ambulantní i terénní forma. Přítomnost zákonného zástupce je možná pedagogická intervence. Speciálně pedagogická péče jako soubor opatření se projevuje jako úspěšné zapojení žáka nejen do vyučovacích hodin, ale také do spolužití se spolužáky i s dospělými. Jedná se o pomoc v různých oblastech života žáků. Podpůrná opatření pro žáky vycházejí především z potřeby.

speciálně pedagogické péče mohou zajistit kompenzaci obtíží žáka, přispět ke kvalitnímu vzdělání žáka s přihlédnutím k jeho specifickým potřebám. Předmět je zařazen jako forma intervence. Je možné jej poskytovat již od 2. stupn PO. A) PŘEDMĚT SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ PÉE JAKO VYUOVACÍ PŘEDMĚ Pedagogická intervence. Zveřejněno: 13. listopad 2017. (aktualizováno v souvislosti s novelou vyhlášky v lednu 2021) Pod pojmem pedagogická intervence se rozumí vzdělávání žáka s přiznanými podpůrnými opatřeními ve vyučovacích předmětech, v nichž je třeba zlepšit jeho výsledky učení, případně kompenzovat. 4 Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů Současně se změnou vyhlášky č. 27/2016 Sb., dochází s účinností od 1. února 2021 také ke změně nařízení vlád

Změnou vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných (pedagogická intervence jako podpůrné opatření 1. stupně) a nařízením vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických. Pedagogická intervence Podpůrné opatření pedagogické intervence (dále jen PI) bylo do konce roku 2020 doporučováno pouze školským poradenským zařízením na základě vyšetření. Od roku 2021 PI poskytuje škola, družina, školní klub nebo SŠ jako podpůrné opatření 1. stupně , a to i bez návštěvy školského. 7. Intervence: Intervence ve třetím stupni zahrnuje postupy spočívající v zajištění předmětu speciálně pedagogické péče. Předmět speciálně pedagogické péče je zajišťován pedagogy školy s rozšířenou kompetencí pro oblast speciální pedagogiky, speciálními pedagogy nebo psychology školy nebo školského poradenského zařízení Předmětem speciálně pedagogické péče by tedy mohly být nahrazeny, je-li to z výše uvedených důvodů nezbytné, ty vyučovací hodiny předmětů uvedených v ŠVP, kterými byly tyto vyučovací předměty posíleny nad rámec minimální časové dotace jednotlivých vzdělávacích oborů uvedených v rámcovém učebním plánu

Speciálně pedagogická péče, pedagogická intervence - zařazení žáků, skupiny. Z doporučení PPP lze vyčíst další podporu žáků formou speciálně pedagogické péče či pedagogické intervence. Počet hodin je stanoven školským poradenským zařízením podle stupně podpůrných opatření Speciálně pedagogická podpora osob s vícenásobným postižením. Kategorizace kombinovaných vad dle hloubky postižení a dle symptomatologie. Etiologie, výskyt, cíl péče. Specifika osob s hluchoslepotou. Plánování intervence (analýza výchozí situace, určení cíle intervence, přiřazení speciálně pedagogických opatření) 7.1.1.4 Intervence - pedagogická intervence a předměty speciálně pedagogické péče Podpora pedagogické práce a současně posílení vzdělávání žáků zahrnuje intervence, které směřují často k reedukaci prostřednictvím předmětu speciálně pedagogické péče nebo pedagogické intervence, které zahrnují posílení výuk Speciálně pedagogická diagnostika a intervence u klientů s lehkým mentálním postižením (pro speciální pedagogy ŠPZ a ŠPP) doporučené postupy a metody speciálně pedagogické diagnostiky a možnosti speciálně pedagogické intervence relevantní v období zvažování diagnózy LMP Speciálně pedagogická intervence. Ambulantní práce s žáky s potřebou zvýšené logopedické, surdopedické, psychopedické péče. Tato péče je poskytována s cílem minimalizovat dopady jejich zdravotního postižení do života. Jedná se o činnosti odborného, speciálně pedagogického charakteru

Speciálně pedagogická intervence - Schola Viv

5) Pod pojmem speciálně pedagogická intervence se rozumí zajištění předmětů speciálně pedagogické péče pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními, které jsou zaměřeny na oblast logopedických obtíží, řečové výchovy, nácviku sociální komunikace, zrakové stimulace apod Speciálně-pedagogická diagnostika a intervence u žáků se specifickými poruchami učení Metodické texty k projektu MUNI 4.0 Miroslava Bartoňov Intervenční techniky - Katalog podpůrných opatření. E-Book. PDF. ÚVOD. 1 VYMEZENÍ TERMÍNU SOCIÁLNÍ ZNEVÝHODNĚNÍ. 2 PROJEVY SOCIÁLNÍHO ZNEVÝHODNĚNÍ A JEHO DOPADY DO VZDĚLÁVÁNÍ. 3 PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA ŽÁKA, KTERÝ POTŘEBUJE PODPORU Z DŮVODU SOCIÁLNÍHO ZNEVÝHODNĚNÍ. 4 KARTY PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ

Pedagogická intervence a speciálně pedagogická péče u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na 1. a 2. stupni Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami je poskytována péče formou pedagogické intervence (podpora přípravy na školu, zaměřená na procvičování učiva probíraného v Možnosti speciálně pedagogické intervence u rizikových novorozenců - Bibiana Drápalová pališková . Bibiana Drápalová pališková Rizikový novorozenec doprovodná sestra raná péče rodiče speciálně pedagogická diagnostika vrozené vývojové vady. Keyword Speciálně pedagogické poradenství a intervence ve školním věku logopedie, surdopedie, 1. Význam diagnostiky pro speciáln pedagogickou praxi 2. Diagnostika školní zralosti a připravenosti na školu dít te s mentálním postižením 3. Individuáln administrované testy rozumových schopností 4 Speciálně pedagogická centra se od počátku profilovala jako odborná poradenská pracoviště reedukace a intervence realizované podle specializace odborníka a podle speciálních vzdělávacích potřeb žáka. 5) Včasná intervence. Tímto pojme je myšlena podpora klientovi se zdravotní

V souladu se zvolenými studijními plány studia se studentky a studenti seznamují v kontextu komplexní podpory osob se speciálními vzdělávacími potřebami s možnostmi edukace v prostředí inkluzivních i samostatně zřízených škol, s postupy speciálně pedagogické intervence Schola Viva. Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení a mateřská škola logopedická Schola Viva, o.p.s. Erbenova 16, 787 01 Šumper Speciálně-pedagogické. Speciálně pedagogická intervence a poradenská podpora dětem a žákům se sluchovým postižením. Speciálně pedagogická diagnostika u dětí a žáků se sluchovým postižením pro účely stanovení podpůrných opatření a v případě potřeby i zpracování návrhů na vzdělávání ve třídě či.

7 Včasná intervence u SP • speciálně pedagogická péče - SRP, SPC • sociálně právní péče - sociální dávky a příspěvky • rodinná péče - úzká spolupráce s odborníky • organizace SP - (FRPSP, ČUN a další) • zdravotnická péče - depistáž - vyhledávání SP dětí (pediatr, ORL, foniatr) Speciálně pedagogická intervence je aplikována skupinově i individuálně a je zaměřena na rozvoj poznávacích, smyslových, řečových schopností, motoriky a prosociálního chování. Každý den jsou zařazována do programu cvičení zaměřená na rozvoj grafomotoriky, řeči a zlepšení koordinace pohybů Intervence nad rámec běžné výuky je individuální či skupinová speciálněpedagogická podpora v době mimo vyučování (před vyučováním či po vyučování), popř. v družině, v MŠ mimo přímou řízenou činnost. Intervence napomáhá vyrovnávat dopady dlouhodobé absence žáka ve výchovně-vzdělávacím procesu. V souvislosti s novelou vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů, a související novely nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé. Předmět speciálně pedagogické péče logopedická intervence je vyučován v rozsahu jedné hodiny týdně po celou dobu povinné školní docházky (1.- 9. ročník). Ve vyučovacích hodinách logopedické intervence na prvním stupni ZŠ logoped pracuje s žákem jednotlivě a věnuje se individuální nápravě řeči žáka. . Ostatní žáci ve třídě plní procvičovací úkoly.

Mnozí ředitelé a učitelé v těchto dnech řeší, jaké změny v realizaci pedagogických intervencí ve své škole od 1. února nastaví. Od 1. 2. 2021 nově vstoupilo v platnost nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků. Pedagogická intervence a speciální pedagogická péče . Vážení rodiče, připravili jsme pro žáky, kteří navštěvují v naší škole hodinu speciálně pedagogické péče a pedagogické intervence, domácí práci. Tato práce je připravena žákům na míru, dle doporučení ŠPZ, např. formou pracovních listů Speciálně pedagogická intervence v praxi MŠ. NOVINKA pro mateřské školy: PLAKÁT formátu A2 SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PREVENCE V MŠ . Díky včasným informacím společně pomůžeme rodinám k efektivní prevenci vývojových poruch učení. Po proškolení Vašeho pedagoga z MŠ jeden kus zdarma Individuální speciálně pedagogická intervence Autorky programu: Mgr. Pavla Bubeníčková, PaedDr. Zdeňka Janhubová. Rozvoj oblastí důležitých pro úspěšné zahájení školní docházky (grafomotorika, jemná i hrubá motorika, rozvoj zrakového a sluchového vnímání, pravolevé orientace,) • Provádí speciálně - pedagogické diagnostické činnosti. • Vede hodiny individuální speciálně pedagogické péče zaměřené na reedukaci, kompenzaci či stimulaci oslabených funkcí. • Zajišťuje speciální pomůcky a didaktické materiály. • Metodicky vede a koordinuje činnost asistentů pedagoga

Předměty speciálně pedagogické péče, MŠMT Č

Pedagogická intervence, Národní pedagogický institut České

 1. Do odvolání jsou zrušeny logopedické a speciálně pedagogické intervence. V současné době jsou realizována pouze nezbytně nutná vyšetření - speciálně pedagogická a psychologická - v souvislosti s realizací podpůrných opatření ve školských zařízení, popř. vyšetření z jiných závažných neodkladných důvodů
 2. Možnosti realizace speciálně pedagogické intervence v praxi. Zvláštnosti v přístupu k člověku s postižením. Speciálně pedagogické problémy jednotlivých vědních oborů. Získáte: Základní znalosti o vývoji a dalším rozvoji speciální pedagogiky jako samostatnéh
 3. *Po odeslání řádně vyplněné objednávky vám budou na email odeslány platební údaje. Jakmile bude platba uhrazena, budeme Vás kontaktovat pro upřesnění data a času konzultace a pomůžeme Vám s nastavením videokonference
 4. Psychologická a speciálně pedagogická intervence: 1. Poradenská intervence u dětí předškolního věku, žáků základních škol, žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol, zákonných zástupců a pedagogických pracovníků v životní krizi či nouzi a individuální pomoc těmto jedincům při zpracování.

SPC - Speciálně pedagogické centru

Intervence zahrnuje podpůrná opatření spočívající v zajištění předmětu speciálně pedagogické péče a v zajištění pedagogické intervence. Předmět speciálně pedagogické péče je zajišťován pedagogickými pracovníky školy s rozšířenou kompetencí pro oblast speciální pedagogiky, speciálními pedagogy nebo. Speciálně-pedagogické. Speciálně pedagogická intervence a poradenská podpora dětem a žákům se sluchovým postižením. Speciálně pedagogická diagnostika u dětí a žáků se sluchovým postižením pro účely stanovení podpůrných opatření a v případě potřeby i zpracování návrhů na vzdělávání ve třídě či.

Psychologická a speciálně pedagogická intervence. Poradenská intervence (včetně telefonické) u dětí předškolního věku, žáků základních a středních škol, zákonných zástupců a pedagogických pracovníků v životní krizi a individuální pomoc těmto jedincům při zpracování krize v případech, kdy negativně ovlivňuje vzdělávání dítěte nebo žák (3) Pedagogická intervence se poskytuje jako podpůrné opatření prvního stupně. (4) Pedagogickou intervenci souběžně využívá více žáků, je-li to možné a vhodné.˙. 2. V příloze č. 1 oddílu 1 pododdílu 1.7. se slova ˙v zajištění pedagogické intervence,˙ nahrazují slovem ˙ve˙. 3 Speciálně pedagogická diagnostika při výchovných problémech (etopedická), stanovení intervenčního přístupu v rámci školy i mimo ni, dle potřeb, možností a profilace školy. Screening, ankety, dotazníky ve škole týkající se speciálních vzdělávacích potřeb a rizika vzniku speciálních vzdělávacích potřeb Speciálně pedagogická a psychologická diagnostika - SPC identifikuje charakter a stupeň závažnosti narušené schopnosti klientů. Podílí se na stanovení prognózy, spoluvytváří komplexní reedukační program na základě individuálního posouzení aspektů, které ovlivňují vývoj řeči, a to ve spolupráci s odbornými.

Předměty speciálně pedagogické péče u nás ve škol

NPI ČR Inkluze v praxi - Pedagogická intervenc

Předmětem speciálně pedagogické intervence je osoba se zdravotním postižením, zdravotním či sociálním znevýhodněním. (Valenta, 2014, s.9) Cíl - maximální rozvoj osobnosti postiženého nebo znevýhodněného jedince Komplexní diagnostika žáka (speciálně pedagogická a psychologická). Tvorba plánu péče o žáka (strategie komplexní podpory žáka, pedagogicko-psychologické vedení apod.). Přímá práce s žákem (individuální a skupinová). Včasná intervence Speciálně pedagogické centrum Měcholupy (SPC Měcholupy) poskytuje odborné poradenství pro žáky a studenty se zdravotním postižením, u nás v SPC jim zajistíme péči pomáhající k lepšímu životu. Jsme tu pro vás individuÁlnÍ vzdĚlÁvacÍ program, speciÁlnĚ pedagogickÁ pÉČe a pedagogickÁ intervence jsou pouze ČÁstÍ vedoucÍ k usnadnĚnÍ vzdĚlÁvÁnÍ a nÁpravĚ specifickÝch poruch uČenÍ. PRIMÁRNÍ JE CELOROČNÍ SYSTEMATICKÁ A PRAVIDELNÁ DOMÁCÍ PŘÍPRAVA A REEDUKACE DLE POKYNŮ PRACOVNÍKŮ PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉ PORADNY NEBO. Speciálně pedagogická diagnostika u jedinců s mentálním postižením. Terapie ve speciálně pedagogické péči (hipoterapie, ergoterapie, canisterapie, arteterapie, dramatoterapie, metody bazální stimulace ad.) Současné zahraniční trendy v oblasti péče o osoby s mentálním postižení

Změny ve financování pedagogické intervence od 1

 1. Pedagogická intervence vyznam NPI ČR Inkluze v praxi - Pedagogická a speciálně . a speciálně pedagogická intervence. Pod pojmem pedagogická intervence se rozumí vzdělávání žáka s přiznanými podpůrnými opatřeními ve vyučovacích předmětech, v nichž je třeba zlepšit jeho výsledky učení, případně kompenzovat nedostatečnou domácí přípravu na výuk
 2. Speciálně pedagogická diagnostika a intervence u osob s vývojovou dyspraxií/vývojovou poruchou koordinace Special educational diagnosis and intervention for people with developmental dyspraxia/development coordination disorder. diplomová práce (OBHÁJENO) Zobrazit/ otevřít
 3. Vysvětlení rozdílu mezi předmětem speciálně pedagogické péče a pedagogickou intervencí. Seznámení s reedukačními metodami a zásadami. Plán výuky PSPP (Plán reedukační péče) v souladu s Doporučením ke vzdělávání žáka. Představení názorného obsahu hodiny PSPP včetně zajímavých pomůcek na rozvoj pozornosti
 4. Studijní program: Speciální pedagogika - intervence (B0114A300132) Typ studia: Bakalářské Forma studia: Prezenční, Kombinované Délka studia: 3 Zaměření: Pedagogické Náplň programu/oboru: Odborné kompetence jsou zaměřeny na všeobecné vědomosti a dovednosti speciální pedagogiky, na odborné speciální znalosti a dovednosti speciální pedagogiky, dále pak na oblast.
 5. 15. Speciálně pedagogická podpora osob s vícenásobným postižením. Kategorizace kombinovaných vad dle hloubky postižení a dle symptomatologie. Etiologie, výskyt, cíl péče. Specifika osob s hluchoslepotou. Plánování intervence (analýza výchozí situace, určení cíle intervence, přiřazení speciálně pedagogických.

Pedagogická intervence Inkluzivní škol

606/2020 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 27/2016 ..

Výuka předmětů speciálně pedagogické péče varianta A Kazuistika: žák, 6. ročník ZŠ, 13 let, chlapec s LMP v kombinaci s PAS, přiznaný stupeň podpůrných opatření 4 dle doporučení školského poradenského zařízení a přiznaného stupně podpory Individuální či skupinová speciálně pedagogická péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami - Pedagogická intervence, Předmět speciálně pedagogické péče, prevence školního neúspěchu; Úpravy školního prostředí, zajištění speciálních pomůcek a didaktických materiálů, evidence pomůcek. KPG/4573 - Speciálně pedagogická diagnostika, intervence, poradenství ve školním a adolescentním věku (Mgr. Brhelová) Aspergerův syndrom Práce s dětmi s psychiatrickou diagnozou. KPG/4579 - Znakový jazyk (dr. Kotvová) MACUROVÁ, A. Dějiny výzkumu znakového jazyka u nás a v zahraničí. 2., opravené vyd Speciálně pedagogické centrum Ostrava - Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a hledá do svého týmu speciálního pedagoga - logopeda; SPC při ZŠ s MŠ Schola Viva, Šumperk přijme LOGOPEDA nebo SPECIÁLNÍHO PEDAGOGA se státní zkouškou z logopedie; Hledá se logoped pro ambulanci v Hořicích a Lázních Bělohra 4 Pod pojmem speciálně pedagogická intervence se rozumí zajištění předmětů speciálně pedagogické péče pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními, které jsou zaměřeny na oblast logopedických obtíží, řečové výchovy, nácviku sociální komunikace, zrakové stimulace apod

Speciálně-pedagogická diagnostika Diagnostika, intervence, výchova, vzdělávání a poradenství jsou zajišťovány speciálními pedagogy, a to nejen v oblasti školské, ale i v ostatních resortech (ministerstva zdravotnictví a ministerstva práce a sociálních věcí). Rozšíření realizovaných odborných aktivit se týk Speciálně pedagogické centrum při NAUTIS. PaedDr. Věra Čadilová, ředitelka, speciální pedagožka. Vystudovala jsem speciální pedagogiku na Univerzitě Karlově. V Národním ústavu pro autismus jsem pracovala od jeho vzniku jako speciální pedagog. Od roku 2014 jsem ředitelkou Speciálně pedagogického centra při Národním. SPC - Speciálně pedagogické centrum. Naše speciálně pedagogické centrum (školské poradenské zařízení) vzniklo v roce 1994 jako součást OŠ, ZŠ a MŠ Zbůch (nyní OŠ, ZŠ a MŠ, Plzeň, Macháčkova 45). Jeho původní zaměření se vztahovalo na péči o děti s tělesným postižením a s více vadami, až o několik let.

Činnost ppp — ppp poskytují služby pedagogicko

Organizace vzdělávání při poskytování podpůrného opatření

Specifika práce s asistovanými žáky - Intervence a IVP - 3

Speciálně pedagogická intervence- nedílná součást komplexní rehabilitace u dětí s narušenou komunikační schopností na základě orofaciálních rozštěpů / Uloženo v: Podrobná bibliografi Speciálně pedagogická intervence v ZŠ při zdravotnických zařízeních. Terapeutické přístupy u osob se specifickými potřebami. Vytvoření počítačového programu pro nácvik čtení (ve spolupráci s psycholingvistkou Mgr. R. Majerovou z Jedličkova ústavu). Volné téma. Volné téma Speciálně pedagogická andragogika tyflopedická Raná intervence v péči o osoby se zrakovým postižením. Integrační a segregační jevy v procesu edukace a rehabilitace osob se zrakovým postižením. Priority v předškolní výchově dětí se zrakovým postižením

MgrTrampoliningPozvánka – Škola je těžká? aneb „Specifické poruchy

Speciálně pedagogická diagnostika a intervence u klientů s

 1. Eva Niklová | Mělník, Středočeský, Česko | Speciálně pedagogická intervence ve společnosti Základní škola se speciálními třídami Mělník | Hranice vytváří bezpečný základ a ozdobný rám pro sebeúctu. | 4 spojení | Zobrazit domovskou stránku, profil, aktivitu a články uživatele Ev
 2. Pedagogická intervence předmět vyučovaný ve skupině max. 6 žáků, slouží k podpoře jejich přípravy na vzdělávání, k podpoře vzdělávání předmětů, ve kterých selhávají, kompenzují nedostatečnou domácí přípravu, rozvíjí jejich vědomosti a znalosti, jazykové kompetence a sociální dovednost
 3. Častější je zde odborná speciálně pedagogická intervence. Nutností je využití speciálních učebnic, didaktických pomůcek a finančně náročnějších kompenzačních pomůcek. V mnohých případech je nutné zajistit úpravu pracovního prostředí ve třídě a na předměty speciálně pedagogické péče zajisti
 4. Pedagogická intervence: Žák chodí povinně na předmět Pedagogická intervence nad rámec svého rozvrhu. Předmět vyučuje speciální pedagog. Věnují se nápravám žákových výukových obtíží. Předmět není hodnocen a neuvádí se ani na vysvědčení. Hodnocení výsledků vzděláván
 5. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s novelizací vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných a novelou nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti.

Služby SPC SpZŠ Skute

 1. Absolventka Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity Brno, obor Speciální pedagogika (logopedie, surdopedie), německý jazyk a literatura. Další odborná příprava: Kurz Kooperativní výchovy. Kurz pro začínající speciální pedagogy a psychology ve speciálně pedagogickém centru. Logopedická intervence u klientů s TMP
 2. Logopedická a speciálně pedagogická intervence
 3. Náplň:speciálně pedagogická péče zaměřená na děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami - diagnostika, poradenství, speciálně pedagogická intervence. Podmínkou je:vzdělání vysokoškolské, státní zkouška z psychopedie, popřípadě studující v tomto oboru
 4. Pedagogická intervence a speciálně pedagogická péče u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na 1. a 2. stupni Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami je poskytována péče formou pedagogické intervence (podpora přípravy na školu, zaměřená na procvičování učiva probíraného ve škole) a speciálně
 5. - 3 h / týdně speciálně pedagogické intervence (předměty speciálně pedagogické péče), pří-padně psychologická intervence, - 3 h / týdně pedagogické intervence (z toho 1 h týdně na práci se třídou), zrušují. Částka 245 Sbírka zákonů č. 606 / 2020 Strana 685
 6. Specializace: Poradenství, diagnostika a intervence u jedinců s narušenou komunikační schopností a sluchovým postižením 2 (SP4MK_S4a2, SP4MP_RKD2) Specializace: Poradenství Speciálně pedagogická diagnostika (SP2BK_SPDG, SP3MK_SPDG, SP4BK_SPDG, SP7BP_SPDG,.
 7. Pedagogická intervence (1) Pedagogická intervence slouží zejména k podpoře vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami ve vyučovacích předmětech, kde je třeba posílit jeho vzdělávání, ke kompenzaci nedostatečné domácí přípravy na výuku a k rozvoji učebního stylu žáka
Základní a mateřská škola PloskoviceOnline výuka – Základní škola Velvary

psychologická a speciálně pedagogická intervence informační a metodická činnost ne vždy zabezpečení pro poskytování plné péče více proškolování učitelů individuální či skupinová náprava SPU individuální práce s klientem: sdělení závěru rodiči, intervence ve škol Předmět speciálně pedagogické péče je zaměřen na nápravy v oblasti logopedických obtíží, řečové výchovy, specifických poruch učení, rozvoj grafomotorických dovedností, rozvoj vizuálně percepčních dovedností, zdravotní tělesné výchovy, nácvik sociální komunikace. Pedagogická intervence speciálně pedagogické poradenské intervence a služby pro žáky, zákonné zástupce a pedagogy školy, participace na kariérovém poradenství-volba vzdělávací cesty žáka-individuální provázení žáka; konzultace s pracovníky specializovaných poradenských a dalších pracovišť; 3. Metodické a koordinační činnost (3) Pedagogická intervence se poskytuje jako podpůrné opatření prvního stupně. (4) Pedagogickou intervenci souběžně využívá více žáků, je-li to možné a vhodné.. 2. V příloze č. 1 oddílu 1 pododdílu 1.7. se slova v zajištění pedagogické intervence, nahrazují slovem ve. 3