Home

Příčiny reformace

Reformace a protireformace v církvi v 16

 1. 2.Příčiny reformace Hlavní příčinnou byla všeobecná nespokojenost s praktikami církve, tedy shromažďování majetku a neoprávněné obohacování. Lidé platili církvi desátky, což byla desetina jejich úrody (v naturáliích), také platili odpustky, kterými se mohli vykoupit ze svých hříchů. Církev brala poplatky i za pohřby, za svatby a za křtiny
 2. 12. Příčiny, průběh a důsledky reformace - soubor ke stažení. Obsah se snažíme každým dnem aktualizovat, ale občas nám něco unikne
 3. Příčina Teologickou příčinou reformace byl rozpor mezi Biblí a tehdejší církevní praxí. Papežství ignorovalo nebo potlačovalo kritiky poměrů. Sporná byla otázka odpustků, které jejich kritici označovali za kupčení se spásou. Nákladná správa majetku církve měla svůj odraz v zavádění stále nových církevních poplatků, což se setkávalo s odporem. Někteří reformátoři šli tak daleko, že obviňovali preláty z prodeje církevních úřadů (simonie)
 4. PŘÍČINY:-rozpor mezi Biblí a praxí církve Radikální reformace . Reformační myšlenky byly spojeny s bojem proti feudalismu. V letech 1524 - 1526 probíhala selská válka, jejímiž hlavními aktéry byli venkované. Propukla ve třech oblastech: 1) v jihozápadním Německu, 2) ve středním Německu, 3) v Tyrolích a v Solnohradsku
 5. Důsledky protestantské reformace měl jako protagonista náboženské hnutí v čele s Martinem Lutherem v roce 1517, což vedlo k teologickému rozdělení mezi římskými katolíky a protestanty.. Luther byl německý mnich, který usiloval o reformu korupce, která existovala v katolické církvi té doby

12. Příčiny, průběh a důsledky reformace - Uč se online ..

 1. Příčiny reformace . 3. Reformní vlny . 4. Počátky reformace . 5. Reformace v Německu . 6. Reformace ve Švýcarsku Seznam literatury a pramenů . Resumé . 1. Co znamenají pojmy reformace a protireformace . Pojem reformace pochází z italského slova reformatio, což znamená oprava nebo také náprava. Tento pojem ukazuje, že.
 2. Reformace a protireformace. přímá vazba církve na papežskou kurii - vysoké finanční nároky - platby za udílení církevních úřadů a hodností, poplatky za rezervaci výhodných míst, korupce. první kritik církve - John Wycliff (1320 - 1384) - v Anglii, 14. stol., přeložil Bibli do angličtiny, porovnával zkaženost.
 3. 2. německá reformace příčiny: v Německu sílí nátlak ze strany církve, odpustky, morální úpadek kněžstva, církevní bohatství, rozdrobenost Německa, 1/3 půdy patří církvi, humanistický názor zakladatel: kněz Martin Luther, 16. St., mnich řádu augustiniánů, profesor university ve Wittenberg
 4. PŘÍČINY NĚMECKÉ REFORMACE: - nejednotnost, hospodářská rozdílnost (feudální partikularismus) - rozdrobenost (politická oblast) - špatné mezinárodní vztahy - hlavně s Francií (v Evropě 2 tábory - Habsburský (katolický) X Francie) - odpor proti církvi
 5. Protireformace nebo katolická reformaceto vzešlo z některých reforem obsažených v Radě Trento realizované katolickou církví reagovat na propagaci protestantismu. Jeho cíle byly vnitřní obnova církve, udržet sílu katolického duchovenstva a bojovat s nápady Martina Luthera a John Calvin.. Toto hnutí vznikalo formálně v 1545 s svoláním rady Trenta, bezprostředně po vydání jeho 95 tezív roce 1517; nicméně, někteří historici prohlašují, že to začalo o něco dříve
 6. Reformace - příčiny: 1) inflace (zám. objevy) 2) k moci se rve měšťanstvo 3) 1377 - papežské schizma, klesá autorita církve = nutnost nápravy: a) církevní hirearchie usiluje o nápravu = koncily - mají mít větší moc než papež = koncilní hnutí = vzniká KONCILIARISMUS = učení o nadřazenosstí koncilů nad papeže

Reformace - Wikipedi

 1. Začátek reformace v Anglii: příčiny, datum, výsledky. Reformace v Evropě - je socio-politické a náboženské hnutí, které vedlo k rozkolu s katolickou církví a vytvoření zcela nové dogmatické učení. Kromě toho tato etapa znamenalo přerozdělení vlastnictví půdy, vytváří třídu takzvané nové šlechty a změnila.
 2. Hlavní přičiny reformace(úpadek církve v účení, v praxi, ve vedení a ve společnosti)Přednáší Nick Licawww.karlovyvary.bjb.c
 3. Reformace se rozšířila téměř po celé Evropě. Ve Skandinávii, Skotsku a Uhrách získali převahu luteráni, ve Francii a Švýcarsku, kde se zprvu dočkal pozornosti reformátor Ulrich Zwingli (Curych), nacházeli oblibu kalvinisté. V mnoha zemích se jednotlivá vyznání prolínala i potýkala
 4. REFORMACE Už víme, že ve 14. a 15. století docházelo k velké kritice církve (Jan Viklef, Jan Hus.), ale ve své podstatě se nic nezměnilo - církev dál prodávala odpustky, dál hromadila bohatství a usilovala o politickou moc, spíš než aby se starala o duchovní život věřících
 5. příčiny reformace Příčiny vzniku reformace. za 5 banánů Jak to funguje? Máš nedostatek banánů ? Jak na ně? banány získáš za aktivitu na webu: vytvoř materiály, testy nebo hodnocení vyučujících. Za získané banány pak stáhneš další materiály nebo je vyměníš za dárky. Více.
 6. Křesťanství na prahu moderní doby - reformace, její příčiny a konsekvence a Husových názorů. Naopak, tato kritika postupně přerostla do protestních hnutí, jaký-mi bylo hnutí anglických lolardů či českých husitů, kteří v mnohém předznamenali sys-tematičtější a úspěšnější světovou reformaci 16. století
 7. Jak jí porozumět z biblického hlediska. Steve Lehrer, I. část. Pojem deprese se stal fenoménem dnešní doby a kultury. Každá druhá reklama prochází institucemi zabývajícími se duševním zdravím, aby nabídla podpůrné prostředky těm, kteří postrádají dobrou náladu, životní optimismus - nejsou spokojeni sami se sebou a mají depresi

Česká reformace je pojem označující svébytný reformační proud pozdního středověku a raného novověku zformovaný v Českém království.Během dvou staletí své existence nepředstavovala česká reformace jednolitý a neměnný celek. Ačkoli se ale štěpila do mnoha směrů (od konzervativců usilujících o setrvání v rámci římské církve až po radikálnější. Klíčová slova: reformace, katolicismus, protestantismus, luteránství, kalvinismus, anglikánství Cílová skupina: žák 1. ročníku Stupeň a typ vzdělání: střední odborné Očekávaný výstup: Žák dokáže objasnit příčiny vzniku a šíření evroé reformace v době pozdního středověku, najít její kořeny

Německá selská válka (německy Deutscher Bauernkrieg) je tradiční označení pro vlnu původně lokálních selských povstání, která se roku 1524 rozšířila z dnešního jižního Německa, Rakouska a Švýcarska do Švábska, Frank, Alsaska, Durynska a severozápadních Čech a nakonec i do Saska a Tyrolska ().Svoje požadavky formulovali povstalci v tzv Počátek reformace v Anglii: příčiny, datum, výsledky. Facebook. Twitter. Google+. Reforma v Evropě jesociálně politický a náboženský proud, který vedl k přerušení katolické církve ak vytvoření zásadně nové dogmatické doktríny. Tato etapa navíc přinesla přerozdělení vlastnictví půdy, vytvoření třídy tzv 11. Reformace a katolická reforma (předchůdci reformace, příčiny reformace, významní reformační myslitelé, kulturní a politické důsledky reformace, katolická reforma) 12. Evropa a islám - stýkání a potýkání (příčiny a důsledky arabské expanze, islám a arabská kultura reformace -> přetvářet; snaha vrátit se k původní církvi; Německo -> řada kazatelů, kteří měli velkou snahu zreformovat římskokatolické náboženství; Martin Luther, Thomas Múceer; německé selské války -> vedené proti feudanismu; v čechách byl humanismus a reformace (renesance ne) Příčiny vzniku renesance. růst.

Dějiny světa - Novověk - Reformac

- Co tento atlas obsahuje - Atlas evroé reformace přibližuje příčiny, dobové souvislosti, počátky i rozmach protestantské reformace a sleduje vliv tohoto hnutí na Evropu a další části světa. Se stejnou hloubkou a šíří rozebírá také. Publikovaný text byl přednesen na přednášce Občanského Institutu. 11. března 2004: Trochu historie. Máme-li porozumět určitým aspektům současné situace, musíme se v dějinách západního myšlení vrátit zpět k počátkům myšlenek rozšířených v naší době Tato historička tvrdí, že úpadek vzdělání a víry v [církevních] centrech byl jednou z příčin reformace. jw2019. Zbytkový plyn (ropný), z frakční destilace s kombinací katalytického krakování, katalytické reformace a hydrogenačního odsíření, pokud obsahuje > 0,1 % hmotnostních butadienu Když roku 1556 římský císař Karel V. (jako španělský král je znám pod jménem Karel I.) abdikoval, nastoupil na trůn jeho syn Filip II. , ortodoxní katolík. Snažil se o vytvoření centrální správy a nastolení jednotného náboženství. V Nizozemí se stala regentkou Markéta Parmská, nevlastní sestra Filipa II., jejím.

Atlas evroé reformace přibližuje příčiny, dobové souvislosti, počátky i rozmach protestantské reformace a sleduje vliv tohoto hnutí na Evropu a další části světa. Se stejnou hloubkou a šíří rozebírá také katolickou reformu a protireformaci i politické a vojenské konflikty, které vznikaly v důsledku teologických i. reformace = velké náboženské hnutí, úsilí o nápravu katolické církve a o její návrat k původnímu poslání ( v evangelickém prostředí nazývána jako protireformace) příčiny: církev nejbohatším vlastníkem půdy bohatne díky pravidelným poplatkům = desátky obchod s náboženskými úkony, obřady a úřad

12 Důsledky protestantské reformace / Historie

 1. Reformace (z lat. reformatio, obnovení, znovautvoření, snaha po nápravě), souborný název všeobecných snah ve středověku, které, směřujíce k nápravě církve západní, tehdy hluboce pokleslé, na základě božských pravidel Písma sv. a podle vzoru prvokřesťanské, apoštolské církve, propukly konečně v XV. a jmenovitě XVI. stol. ve velkolepém a dalekosáhlém hnutí.
 2. 8) REFORMACE Příčiny, způsob a šíření náboženské reformace, specifika vývoje jednotlivých regionů katolická reforma, důsledky náboženského rozkolu a pozdější vývoj v konfesijně rozdělené Evrop
 3. Zpočátku byla reformace pokusem oživit katolickou církev. Vědomí náboženští a veřejní činitelé pozorovali zneužívání duchovních a to je velmi znepokojovalo. Příčiny protireformace . V 15. století vznikla v Evropě nová sociální vrstva - buržoazie. Prohlásil nadvládu a potřeboval novou ideologii
 4. Protestantská reformace 2021. Vy větlíme, co byla prote tant ká reformace, její původ, dů ledky a vla tno ti. Také důležitější po tavy.Je známá jako prote tant ká reformace, prote tant k Obsah. Co byla protestantská reformace? Charakteristika protestantské reformace; Původ protestantské reformace; Příčiny protestantské.
 5. Reformace . Reformace č. 72 . Modlitba je zdrojem velikého povzbuzení ; Kristovo pozvání Zákon příčiny a účinku odhaluje, že každý konečný, ohraničený jev je způsoben vnější příčinou, nikdy ne sám sebou. Protože je zde vesmír, stvoření, potom musel být zapříčiněn něčím jiným než sám sebou..

Reformace a protireformace v církvi v - Gymnázium Che

Příčiny objevných plaveb. 1. nedostatek drahých kovů - zlato, stříbro. Evroé doly byly již vyčerpány, docházelo k vývozu drahých kovů, které byly směňovány za koření a další luxusní zboží z Orientu. Svou roli zde sehrálo též hromadění drahých kovů v nejistých dobách, tzv. tezaurace Nejdříve je třeba odstranit příčiny poruch - bezbožnost, nelidskost, lehkovážnost a násilí. Vlastní náprava bude spočívat v tom, že se zavede nová všeobecná filosofie (souhrn veškeré moudrosti), nová všeobecná politika, která bude lidstvo usměrňovat k dokonalému stavu, a nové všeobecné náboženství

reformace se pak v odborné reflexi obvykle vztahuje buď k prvním třem zmíněným směrům - tedy bez katolické reformace - nebo pouze k prvním dvěma směrům, tedy bez katolické a radikální reformace. V tomto druhém případě se pak někdy hovoří o tzv. magisteriální reformaci Vývoj reformace ve Švýcarsku. Švýcarská reformace vypukla nezávisle na vystoupení Martina Luthera, avšak z obdobných příčin. Předcházela jí celá řada událostí, jako například socioekonomické změny, které měly za důsledek nárůst počtu měst a jejich nabývání na ekonomické síle. Města však neměla moc politickou, o kterou usilovala Reformace 7. Příčiny vzniku reformace, reformace a reformátoři v Evropě 20. Nástup Habsburků 7. Oblasti vlivu Habsburků, Habsburkové na českém trůně, Rudolf II. a jeho význam. Author: Tatka Created Date Začátek reformace v Evropě. Martin Luther svými tezemi fakticky zahajuje náboženskou reformaci v Evropě. Výzvy pro katolíky představuje řada směrů, například luteráni a kalvinisté. Evangelické podání víry rezonuje silně i v husitských Čechách, kde katolíci tvoří nanejvýš 15 % obyvatelstva. 1526 Stavovská.

Reformace. je oprava ( náprava církve) Příčiny: -nespokojenost s mocí a bohatstvím církve -nové objevy ( např. objevy v astronomii) Státy, ve kterých reformace proběhla: Čechy - husitské hnut Česká reformace iniciovala vznik bohatého fondu uměleckých a stavebních památek. Konfese užívaly výtvarná díla jako prostředek své reprezentace, ale lišily se přístupem k tématu náboženství v díle - náboženský obraz si nezaslouží uctívání, jaké se mu dostávalo v katolické církvi, ale plní jiné funkce: didaktickou, dekorativní, memoriální, reprezentativní ZÁMOŘSKÉ OBJEVY příčiny: na konci 13. století procestoval Marco Polo asijské oblasti a napsal o tom spis Milion → informoval Evropu o tamějším bohatství; r. 1453 dobyta Turky Byzanc → obchodní cesty do Indie byly zablokovány; heliocentrismus - Slunce středem vesmíru, Země je kulatá; vzniká měšťan - podnikatel a kapitalista, který je pro svůj zisk ochoten riskova ZÁPAD A JEHO VÍRA. 9,5 teze k dopadům Lutherovy reformace. Praha: Vyšehrad 2017. ISBN 978-80-7429-911-7 (The West and its Faith: 9.5 Theses on the Impact of Luther's Reformation

Dějiny světa - Novověk - Reformace

12. Renesance, humanismus, reformace - zámořské objevy, jejich příčiny a důsledky- italská renesance, odraz v architektuře, sochařství, malířství a literatuře- šíření renesance- reformace v Německu, Švýcarsku- šíření reformace- protireformace 13. Nástup Habsburků, protihabsburský odboj v 16. a 17. stol Luther — rebel nikoliv bez příčiny. Není možné redukovat fenomén reformace na problém Luther ani vysvětlovat všechny problematické aspekty následného střetu jeho psychologickým ustrojením, natož pak morální zkažeností, jak se někdy v katolickém prostředí dělo a žel stále děje v průběhu reformace se vytvořily protestantské církve; opravné snahy se objevily už dříve: Katharové, Albigenští, Valdenští, mystikové jako Tomáš Kempenský, pokusy z církve samotné = františkáni, dominikáni, koncily v Pise (1409), v Kostnici (1414-1418), v Basileji (1431-1449) Příčiny filosofie je tedy teleologická. Za druhé je Aristotelovi cizí představa aktuálního nekonečna. Proto ani řetězec příčin nemůže být nekonečný, nýbrž musí skončit u první nutné příčiny, prvního nehybného hybatele, jehož pak křesťanská teologie ztotožnila s Bohem

Reformace a protireformace Maturitní otázky z dějepisu

10. Příčiny, průběh a důsledky husitského hnutí a vývoj českého státu po husitství. 11. Příčiny, průběh a důsledku objevných plaveb, změna myšlení na počátku raného novověku. 12. Příčiny, průběh a důsledky reformace. 13. Nástup Habsburků na český trůn, vznik a vývoj české stavovské opozice v době. Co tento atlas obsahuje Atlas evroé reformace přibližuje příčiny, dobové souvislosti, počátky i rozmach protestantské reformace a sleduje vliv tohoto hnutí na Evropu a další části světa. Se.. Vývoj v Československu od socialismu 60. let do obnovení demokracie vznik a vývoj reformního proudu, pokus o politické uvolnění v r. 1968 - příčiny a charakter reformy, normalizační politika, reálný socialismus v ČSSR, příčiny, průběh a výsledky společenských změn v r. 1989, vznik České republiky. 30 • MV- poznává kulturní Vymezí příčiny, průběh a důsledky české reformace. Chápe význam husitství pro vývoj české společnosti • Srovnává změny ve vnitřní situaci, náboženských poměrech a mezinárodním postavení českého státu v kontextu s celoevroou hospodářskou, politickou a kulturní situac

Renesance, reformace - Dějepis - Referáty Odmaturu

Podoba profilové části maturitní zkoušky z DĚJEPISU Školní rok 2020/2021. Délka zkoušky je 15 minut ústního projevu (+ 15 minut na potítku, kde jsou k dispozici dějepisné atlasy). Student si vylosuje jednu z 25 otázek, kterou stručně uvede, případně subjektivně zhodnotí, a pak svůj výklad zaměří dle vlastního. 03) Reformace (příčiny, průběh a důsledky (německá a švýcarská reformace, šíření reformačních myšlenek do dalších států Evropy, protireformace, francouzské náboženské války, důsledky reformace b) Reformace - příčiny vzniku, nejvýznamnější osobnosti a proudy reformace, protireformace; c) Francie, Španělsko a Anglie v 16.-18. století, Třicetiletá válka (příčiny, průběh, výsledky), Sedmiletá válka. 6. Zámořské objevy a vznik koloniálních říší (15.-19. století

Reformace - maturitní otázka z dějepisu Studijni-svet

- příčiny vzniku reformace a její rozšíření, významní evropští reformátoři - protireformace 11. Evropa v 16. a 17. století - vzestup moci Habsburků v 16. století - Španělsko, Svatá říše římská, rakouská monarchie - nizozemská revoluce a její důsledk vysvětlí příčiny, průběh a důsledky české reformace; vysvětlí hlavní myšlenky mistra Jana Husa; porovná cíle reformace a protireformace; popíše náboženské rozdělení Evropy v 15. století a jeho důsledky; uvede období, příčiny a důsledky zámořských objevů; popíše průběh zámořských objev

Magalhaes, uvede příčiny a důsledky těchto objevů-v ysvětlí, jak obchod s Amerikou změnil evroé hospodářství ( úloha západní Evropy - rozvoj obchodu a výroby, tj. manufaktury )-vysvětlí pojem reformace, její příčiny a cíle, zná významné reformátory, uvědomuje si návaznos Maturitní otázky 2020 - 2021 1. Nejstarší starověké státy Mezopotámie, Egypt, Izrael Indie, Čína znaky odlišující starověk od pravěku 2. Řecko osídlení, první civilizace, kolonizace, městské státy řecko-perské války, peloponéská válka, A. Makedonský kultura 3. Řím království - osídlení Příčiny vzniku reformace v Německu (byly politické, hospodářské i duchovní) : 1) pronikání renesančních myšlenek a humanismus (= lidství) 2) v některých oblastech již existovaly kapitalistické vztahy → a tam už nechtěli středověký způsob života a model svět První večer se nesl název Příčiny vzniku české reformace. Mistr Jan Hus byl římskokatolický kněz, český středověký náboženský myslitel, reformátor, kazatel a mistr na pražské univerzitě. Byl autorem reformy pravopisu, která odstranila spřežky a zavedla do české abecedy diakritiku. Ve svých kázáních a. Počátek reformace v Anglii: příčiny, datum, výsledky. Reforma v Evropě jesociálně politický a náboženský proud, který vedl k přerušení katolické církve ak vytvoření zásadně nové dogmatické doktríny. Tato etapa navíc přinesla přerozdělení vlastnictví půdy, vytvoření třídy tzv. Nové šlechty a celkově.

Protireformační příčiny, charakteristika a důsledky

Zámořské objevy, reformace (návodné otázky k zápisu) Kapitola Zámořské objevy v 11. - 15. století (s. 11 - 15) Prosím přečíst si kapitolu a vypracovat stručný (heslovitý) zápis podle následující osnovy (jediný letopočet, který byste mohli v zápisu uvést, je rok 1492): - příčiny zámořských objev Reformace (lat. znovuojevení) byl proces v křesťanské církvi v 16. století- náprava poměrů a návrat ke křesťanství, nezatíženému tradicí- v průběhu reformace se vytvořily protestantské církve- příčiny : - rozpor mezi Biblí a tehdejší církevní prax 4. Reformace a vzorově kapitalistický stát - Nizozemí Historické Nizozemí = Benelux + Severovýchodní Francie + část Německa + jih Dánska 4.1. Reformace Jedna ze základních příčin nizozemského vzestupu Pokus o reformu katolické církve Souvisí s renesancí a humanisme

Reformace - referát - Seminárky, referáty, maturitní

The Anglická reformace se konalo v Anglie ze 16. století když Church of England se odtrhl od autority Papež a Římskokatolický kostel.Tyto události byly částečně spojeny s širším Evropanem Protestantská reformace, náboženské a politické hnutí, které ovlivnilo praxi křesťanství v západní a střední Evropě.Mezi příčiny patřil vynález tiskařský lis, zvýšený. reformace, věroučné zásady Martina Luthera kalvinismus anglická reformace 11. Nástup novověku; humanismus a renesance pozdní feudalismus a počátky novověku - charakteristika příčiny a předpoklady objevných plaveb portugalské výpravy španělské výprav 24 - Reformace pojem, příčiny, počátek, nástin průběhu, výsledky v Německu ( Luther, Muntzer, německá příčiny, druhá pražská defenestrace, další vývoj - Fridrich Falcký a jeho role, bitva na Bílé hoře 29 - Anglická buržoazní revoluc Reformace a její představitelé. Reformace a protireformace v Evropě, reformace v českých zemích. Nizozemská revoluce, anglická revoluce. Počátky kapitalismu v Anglii. Příčiny a průběh 30leté války. 10) České země v období stavovské monarchie a za absolutismu 1526-174 Reformace a protireformace v Evropě, reformace v českých zemích. Nizozemská revoluce, anglická revoluce. Počátky kapitalismu v Anglii. Příčiny a průběh 30leté války. 11) České země v období stavovské monarchie a za absolutismu 1526-1740 Nástup prvních Habsburků u nás, střety se šlechtou, náboženská problematika

Na co jste chtěl u reformace upozornit vy? Na její příčiny a důsledky. Když jsem do tématu nahlédl podrobněji, otřásl mnou rozsah násilí, které sice dovedu na nějaké úrovni pochopit, ale rozhodně ho nedokážu přijmout. Viděno z nezúčastněného nadhledu: nejdřív katolíci popravovali protestanty, a pak protestanti. Reformace a protireformace Evropa 16. století; absolutismus vs. stavovský stát Rusko Osmanská říše VMEGS - Jsme Evropané MUV - Etnický původ okomentuje odraz mocenských změn ve veřejném životě a společnosti analyzuje příčiny, průběh a důsledky války, zasadí ji do evroého kontext 2) Reformace. příčiny, průběh a důsledky (německá a švýcarská reformace, šíření reformačních myšlenek do dalších států Evropy, protireformace, francouzské náboženské války, důsledky reformace Úspěšnost reformace se od počátku odvíjela od přízněvrchnosti Öod sněmu v Augsburgu v r. 1555 platila zásada cuius regio eius religio Také proto vedle reformace ke vzniku mnoha církevních útvarů vázaných na konkrétní geografický prostor Od doby reformace prodělal protestantismus mnoho změn a dalšího štěpen Pražská defenestrace 26 konšelů před 600 lety na pražské Novoměstské radnici zasáhla do dějin českých zemí i Evropy. Dodnes je pro některé symbolem ničení, bratrovražedných půtek a izolace českých zemí, pro jiné zase vzepětím snahy o očistu křesťanství, statečný boj proti zahraničním intervencím a předzvěst budoucí reformace

objevné cesty příčiny a důsledky. humanismus a renesance. 2. vlna evroé reformace. počátky absolutistických typů vlád. České země za vlády Habsburků 1526-1637. 1. a 2. stavovský odboj. 30letá válka a její důsledky pro Evropu. rekatolizace a baroko. život lidí, sociální podmínky a selské bouře Průřezová témat Humanismus, renesance. Reformace Myšlení humanismu, renesance v umění, hlavní představitelé, reformace ve Francii, Anglii, Německu 11. T icetiletá válka periodizace, příčiny a průběh, změny ve vývoji Evropy, baroko 12. Evropa a svt v 17. a 18. století, panovnický a osvícenský absolutismus, poátky. Papežské schizma, jeho příčiny a vývoj (konciliarismus) Církevní a kulturní vývoj pozdního středověku (pokus o unii Východu a Západu, humanismus, renesance) Reformace v Evropě - Luther, Kalvín, Zwingli, vznik nových náboženství, konfesionalizace

Začátek reformace v Anglii: příčiny, datum, výsledk

Reformace Žák vysvětlí pojem reformace, zná její hlavní proudy a představitele Světová reformace (Luther, Kalvín, • vysvětlí příčiny a důsledky vzniku bipolárního světa, uvede příklady střetávání obou bloků • posoudí postavení rozvojových zem Atlas evroé reformace přibližuje příčiny, dobové souvislosti, počátky i rozmach protestantské reformace a sleduje vliv tohoto hnutí na Evropu a další části světa. Se stejnou hloubkou a šíří rozebírá také katolickou reformu a protireformaci i politické a vojenské konflikty, které vznikaly v důsledku teologických i církevních změn. Součástí knihy je podrobná. 7. Novověk - renesance a reformace, zámořské plavby, časové zařazení, umění a umělecké osobnosti, znaky, příklady, definice reformace, vliv reformace na politiku a společnost. 8. Třicetiletá válka a české země v 16. a 17. století - stručný přehled války, příčiny NIZOZEMSKÁ REVOLUCE Dějepis Mgr. Milan Šimek DEFINICE Jednalo se o ozbrojený konflikt mezi Nizozemím a Španělskem ve druhé polovině 16. století. Nizozemí získalo nezávislost PŘÍČINY Spor mezi panovníkem o výši daní Král Filip II. si přál zrušit kalvinismus, zatímco Holanďané toužili po náboženské toleranci 1572

ZŠ a MŠ Těšetice – Základní škola – Stránky jednotlivých

Reformace a protireformace Reformace a její představitelé. Říše Karla V. Válka velmocí o Itálii. Kalvinismus a anglikánství. Formování české stavovské opozice proti Habsburkům. Světové války, jejich příčiny a důsledky. (1. světová válka, 2. světová válka) 19. Totalitní režimy 20. století uvede příčiny reformace objasní pojem reformace popíše rozdělení Evropy na katolický a reformační blok popíše důsledky netolerance vypráví o J.A.Komenském, o jeho životě a díle Opakování učiva - shrnutí středověku Novověk Raný novověk humanismus a renesance zámořské objevy reformace a protireformac Frankenbereger (Husitské válečnictví po Lipanech), Jiří Jurok (Příčiny, struktury a osobnosti husitské revoluce) nebo anglický autor Malcolm Lambert (Středověká hereze), kteří se podrobně zabývají událostmi, příčinami vzniku, průběhem a koncem husitské revoluce v Čechách Vysvětlí příčiny vzniku usedlého zemědělského života, na mapě ukáže šíření znalosti zemědělství. Zdůvodní vznik řemesel, vyjmenuje je. jednotlivé směry reformace s protireformací), společenské změny a vliv nábožensví a církve na jejich rozvoj. Zhodnotí přínos představitel Slánské rozhovory 2010. Slánské rozhovory Česká husitská reformace PhDr. Vladimír Přibyl, ThDr. Jaroslav Hrdlička (HTF UK Praha) a právě přednášející prof. ThDr. Jan Blahoslav.

Skontrolujte 'reformace' preklady do slovenčina. Prezrite si príklady prekladov reformace vo vetách, počúvajte výslovnosť a učte sa gramatiku Okruhy ke státnicím Bakalářská státní závěrečná zkouška. Skládá ze dvou částí: 1) obhajoba bakalářské práce: sestává z představení práce, stručná prezentace obsahu posudků (na každou bakalářkou práci jsou předem vyhotoveny dva odborné posudky, které student/ka dostane s týdenním předstihem, aby měl čas na přípravu obhajoby) a samotné obhajoby (Příčiny a podmínky zámořských objevů, plavby Portugalců a Španělů, významní objevitelé, střet civilizace Nového světa s evroými dobyvateli, hospodářské důsledky zámořských objevů) 13. Evroý vývoj v 15. - 16. století (Vznik renesance a humanismu, spojitost těchto proudů s reformací, německá reformace předchůdci velkých zeměpisných objevů, příčiny a předpoklady objevných cest. objevné cesty 15. a 16. století, vznik španělské a portugalské koloniální říše. důsledky zámořských objevů, přesun hospodářských a kulturních center v Evropě. Vývoj v Evropě v období pozdního středověku, reformace

Příčiny reformace - St 1

Příčiny deprese z biblického hlediska Reformace