Home

Vliv vrstevnické skupiny

Působení vrstevnické skupiny významným způsobem ovlivňuje vývoj jedince. Skupina má na vývoj osobnosti jedince a jeho jednání s lidmi pozitivní dopady, může na něj ale působit i negativně. Jedinec si ve skupině může vyzkoušet různé sociální role, učí se vnímat potřeby ostatních, vycházet s osobami různých povah a názorů, řešit spory, projevovat vlastní názor a další proměnné důležité pro společenský život Povaha přátelských (vrstevnických) skupin a jejich vliv na utv Vrstevnické vztahy se vytváří již od batolecího věku. V této době bývá vztah k vrstevníkům obecně málo diferencovaný. Dítě akceptuje vrstevníky stejným způsobem jako hračky či jiné objekty. Hra s dětmi stejného věku je pro batolata značně. tativního výzkumu zjistit, jestli mají vrstevnické skupiny vliv na vznik nebo rozvoj drogo-vých závislostí. Eventuáln, jakým způsobem se tento vliv projevuje. Kvalitativní výzkum bude realizován formou polostrukturovaného hloubkového rozhovoru. Klíová slova: drogová závislost, drogy, vrstevnická skupina, vliv, závislost. Dále popisuje vliv vrstevnické skupiny na rozvoj osobnosti chlapc ů. Také se zabývá for-mami uspokojování psychických pot řeb jednotlivých člen ů vrstevnické skupiny prost řed-nictvím ú časti na fotbalových trénincích a zjiš ťuje vliv sociálního prost ředí chlapc ů na vol-bu této volno časové aktivity Předmětem bakalářské práce Vliv vrstevnické skupiny na sebedůvěru dítěte je zkoumání vlivů působících na sebedůvěru dítěte v období dospívání. První þást práce se věnuje složkám osobnosti, jejich strunou charakteristikou, vymezení hlavního pojmu sebevědomí a jeho formování v období pubescence

24. Význam vrstevnických skupin ve vývoji a rozvoji ..

Vrstevnické skupiny a jejich socializační vliv, subkultury

Sociální skupiny a jejich typy, znaky a vlivy Studijni

Tímto osvojením dítě získává tzv. kulturní kapitál, který může využít ku svému prospěchu. Dalšími nezanedbatelnými socializačními činiteli jsou vrstevnické skupiny, referenční skupiny a pracovní prostředí. Určitý vliv mají i odbory a politické strany, slábne vliv církví Vliv vrstevnické skupiny na participaci žáků na výukové komunikaci (Kristýna Vašková) Bakalářská práce, Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 201

Vliv internetu a sociálních sítí na žáky prvního stupně základní školy: bakalářská práce. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta pedagogická, Katedra výchovy ke zdraví, 2014. 83 l., 4 l. příloh. Vedoucí diplomové práce Mgr. Radim Slaný vliv rodinného prostředí na rozvoj osobnosti, současná role matky a otce v rodině, mezigenerační vztahy, staří a handicapovaní členové rodiny, náhradní rodinná péče aj. vztahy a pravidla soužití v prostředí rodiny, školy, vrstevnické skupiny

Sociálně-psychologické příčiny trestné činnosti: vliv

The bachelor essay An influence of a child of the same age group football players on a person's socialisation is aimed at an influence of an environment on groups of children of the same age, a family environment and surroundings on a desirable personality develop-ment. The theoretical part describes concepts leisure time, function of leisure time and socialisation in relation to spending. Vrstevníci se stávají neformálními autoritami, které mohou mít na teenagera větší vliv než dospělí! Teenageři napodobují jeden druhého, většina napodobuje vůdce či hvězdu party. Vrstevnické skupiny slouží jako základ pro porovnání zkušeností, poskytují zpětnou vazbu. Dospívající si může ověřovat zkušenosti. Vliv projevu předsudků na jednotlivce a třídu jako celek. Ve třídě se v rámci vrstevnické skupiny vytváří neformální podhoubí s vlastní odlišnou vztahovou strukturou a dynamikou. Procesy a události, které se v něm odehrávají, bývají před pedagogy dobře střeženým tajemstvím. Říčan, Janošová (2010, s

Vliv vrstevnické skupiny na sebedůvěru dítěte Digitální

Významným se stává vliv vrstevnické skupiny. Vývojová psychologie se v posledních desetiletích více zabývá obdobím adolescence. Tzv. biodromální přístup (z řeckého bios - život a dromos - cesta) zdůraznil celoživotní perspektivu vývoje, který pokračuje i v obdobích rané, střední a pozdní dospělosti vynechán vliv vrstevnické skupiny a je zde ukázáno, jak můžeme ošetřit pravi-dla ve skupině tak, aby bylo možné realizovat individuální přístup ke klientovi i v rámci výchovné skupiny v zařízení. Kromě vlivu vrstevnického, také možná kumulace několika typů rizikového chování u jednoho klienta a síla nálepky Mimořádný vliv vrstevnické skupiny Mimořádná potřeba n kam patřit - uspokojení především ve vrstevnické skupin Vyman ní z rodinných pout - nutno nahradit jinou příslušností Hledání identity v různých skupinác Vrstevnické party, skupiny . Kromě rodiny a školy, ovlivňují chování a vývoj jedince také vrstevnické party. Ty mají velký vliv zvláště v období puberty. Hodně důležitým faktorem je typ party, se kterou se jedinec stýká (party, které se stýkají kvůli společnému zájmu - společná muzika, sport / drogově závislí. Vliv takových skupin se samozřejmě může lišit s ohledem na věk - jiným způsobem se k vrstevnické skupině vztahují mladší žáci na počátku dospívání a jiným starší žáci, kteří již vstupují do dospělosti

ČOSIV: Vliv vrstevníků, přátel či spolužáků na

Vliv vrstevnické skupiny na stravování ve školní jídelně je také důležitý. Nega-tivní vyjádření dominantního spolužáka o vzhledu nebo chuti předkládaného pokrmu často vyprovokuje řetězovou reakci v postoji k jídlu. Jak uvádí Fraňková (Fraňková, 2000), z výzkumů školního stravování vyplývá - Mimořádný vliv vrstevnické skupiny - Mimořádná potřeba nkam patřit -uspokojení především ve vrstevnické skupin - Vymanní z rodinných pout -nutno nahradit jinou příslušností - Hledání identity v různých skupinách VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318 Vliv vrstevnické skupiny je pro změnu v chování mnohdy důležitější než individuální práce s ním. Při práci ve vrstevnické skupině vytěžíme ze vztahových problémů vzniklých ve skupině, z toho, že dojde k pojmenování a zviditelnění negativních projevů jednotlivých členů a z možnosti podpoření zdravých a.

Primární skupina - Wikipedi

 1. Na rozdíl od vrstevnické skupiny nejsou ve formální skupině lidé stejného věku a ani nemusí mít stejné zájmy. Formální skupina zároveň má předem stanovená pravidla a normy, které zabezpečují plnění jejích stanovených cílů, definují role každého člena a také vztahy uvnitř kolektivu
 2. Normativní vliv se na konformitě podílí větší měrou než vliv informační. Skupina volí poněkud častěji řešení, s nímž přichází osoba s vyšším postavením, někdy i v případě, že je takové řešení vysloveně nesprávné. Dále se ukazuje, že ve faktických otázkách se lidé řídí racionálním uvažováním.
 3. ální až společensky.
 4. C) Vrstevnické skupiny jsou vždy tvořeny lidmi téhož pohlaví. D) Vrstevnické skupiny jsou zpravidla tvořeny na základě obdobného zájmu svých členů. 4. Vrstevnické skupiny mají dle autora textu: A) značný vliv na strukturu společnosti jako celku B) značný výchovný potenciá

Bakalářská Prác

11. Malé skupiny. Sociální skupiny a sociální vlivy (facilitace a inhibice, poslušnost, vyhovění a konformita, skupinová polarizace). Konformita a identita v období adolescence. Vliv vrstevníků, vrstevnické skupiny v různých etapách života. 12. Prosociální chování (altruismus, sociální směna, empatie). Prosociální. Vliv skupiny na jedince Každá sociální skupina ovlivňuje své členy a to tím více, čím více jsou se svou skupinou identifikováni. Znamená to, že cíle, hodnoty i chování jsou sdíleny jedincem s ostatními členy skupiny. Je otázka, kolik z toho, co u druhého člověka pozorujeme, je projevem jeho individuality a kolik je. Rodina a nejbližší lidé mají stále nejvýznamnější vliv na jeho sebepojetí, začíná však narůstat i vliv vrstevnické skupiny. Potřeba pozitivního ohodnocení vede k postupnému vytváření ideálního sebepojetí, o které je dobré usilovat. Zd vliv vrstevnické skupiny; šikana; snaha udělat radost paní učitelce (dítě se chová stejně jako děti, které paní učitelka chválí) snaha nelišit se od ostatních; snaha upozornit na své problémy, zejména odmítá-li učitel nebo i rodiče s dítětem komunikovat (navíc otevřeně

Vliv tchto skupin na preference při výbru aktivit a na jejich realizaci v závislosti Rodina, škola, instituce a organizace, vrstevnické skupiny, média aj. Ohroţení z nedostatku nebo nadbytku volného þasu, socializaþní funkce vyuţívání volného þasu, vliv vrstevníků v této oblasti Autoři mapují vliv rodiny, vrstevnické skupiny a institucí na dítě, podrobně analyzují rozvoj jeho řeči. Studie rovněž zkoumají jak dítě řeší problémy, učí se vyrovnávat s novými životními nároky (netradiční je např. zařazení vývoje pojetí smrti v předškolním věku)

Česká škola: Nora Martincová: Šé

 1. vývoj, vývoj morálky (Piaget, Kohlberg), odměny a tresty - jejich funkce a vliv ve starším školním věku, teorie sociální perspektivity R.Selmana, vliv vrstevnické skupiny, vývoj zájmů, nástup autonomie. 10. Vývoj jedince v závislosti na podmínkách vnějších - ohrožení psychickéh
 2. Vzrůstající vliv vrstevnické skupiny je u jedenáctiletých evidentní ( L. Lacinová a R. Michalčáková in Smékal a kol. 2004). Spolužáci a vrstevníci a někdy i závadové skupiny a referenční skupiny mají často pro dítě a mladého jedince větší subjektivní a socializační význam než jeho rodiče a učitelé
 3. Kultura a vliv vrstevnické skupiny a tendence experimentovat by mohly vysvětlovat skutečnost, že množství společně tráveného času ani kvalita komunikace v rodinách neměly v naší práci statisticky významný vliv na zkušenosti patnáctiletých dětí s kouřením. Navíc vědomí sounáležitosti, příslušnosti ke skupině a.
 4. Problém se může u chlapců vyskytnout tehdy, když většina chlapců ze své vrstevnické skupiny je již tělesně vyspělá a určitá část chlapců má zpomalené tělesné dospívání. Tím může docházet u takto slabého jedince k posměškům, nadávkám a stává se objektem agrese
 5. Autoři mapují vliv rodiny, vrstevnické skupiny a institucí na dítě, podrobně analyzují rozvoj jeho řeči. Studie rovněž zkoumají jak dítě řeší problémy, učí se vyrovnávat s novými životními nároky (netradiční je např. zařazení vývoje ?pojetí smrti? v předškolním věku)

Vrstevnické skupiny - vliv, problémy. Závislosti a prevence. Působení destruktivních sekt na mládež. Prevence sociopatologických jevů ve škole. Kriminalita dětí a mládeže - stav, trendy, příčiny, možnosti. Vzdělávání minorit - specifika, problémy. Masmédia a jejich vliv na mládež. Doporučená literatura 13. Vrstevnické prostedí jako edukační činitel utváení osobnosti. Druhy vrstevnických skupin. Možnosti sociálně pedagogické intervence v rámci vrstevnických skupin. 14. Škola jako instituce a společenství. Funkce školy. Úloha a uplatnění sociální pedagogiky ve škole. Specifika pomáhání v podmínkách školy. Inkluzivn Provozní uplatňovat ve výchově svých dětí. Velkým nebezpečím tady je to, že u takto vychovávaných dětí může poklesnout jejich sebehodnocení a prostředí, ve kterém se jedinec pohybuje, vliv vrstevnické skupiny na sebereflexi jedince v tomto velmi důležitém období vývoje osobnosti - význam vrstevnické skupiny, kamarádství, přátelství, partnerství. - postkonvenční morálka ve starším školním věku. 5. Problémy ve vývoji v jednotlivých etapách. Pátý okruh je věnován problémům ve vývoji

Vzrůstající vliv vrstevnické skupiny je u jedenáctiletých evidentní (L. Lacinová a R. Michalčáková in Smékal a kol. 2004). Spolužáci a vrstevníci a někdy i závadové skupiny a referenční skupiny mají často pro dítě a mladého jedince větší subjektivní a socializační význam než jeho rodiče a učitelé potížemi s běžným způsobem trávení volného času (např. s pravidelnou docházkou, s dodržováním pravidel, s výběrem smysluplné aktivity, rodina neposkytne podporu a finanční prostředky, bezcílné potulování po ulicích, negativní vliv vrstevnické skupiny, experimentování s návykovými látkami, vandalismus.

Vrstevnické vztahy - holčičí skupiny Od druhé třídy existuje náznak souvislého kontextu hodnot, lépe vědí, která dívka má k čemu sklon, ukazuje se vliv a atraktivita osob Ty dívky, které se nezapojují, tak jsou příležitostnými spojenci - společností, kterou je možné k sobě strhnout, když některá hráčka. Monografie o vývojové psychologii dítěte v předškolním věku završuje desetiletou spolupráci katedry psychologie FF UK a skupiny dětských psychologů z Univerzity Le Mirail v Toulouse Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma Pubescenti a jejich vztah k autoritám v prostředí rodiny a školy zpracovala sama.Veškeré prameny a zdroje informací, které jsem použila k sepsání této práce, jsou uvedeny v seznamu použitýc

Vliv aktivit v přírodě na interpersonální vztahy ve

 1. 5. Školní třída jako významná sociální skupina 91 5.1 Resilience školních tříd 100 5.2 Klima třídy a školy a jeho vliv na rozvoj dospívajících 103 5.3 Jak popisují atmosféru ve škole studenti z našeho projektu 110 6. Školní úspěšnost a motivace dospívajících ke školní práci 11
 2. Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author
 3. Portál Fraňková Slávka: Dítě s nadváhou a jeho problémy . Kniha se zaměřuje na problémy, s nimiž se setkává dítě či adolescent s nadváhou.Tyto problémy mají dopad nejen na jeho zdravotní stav, ale především na jeho psychiku a formování jeho osobnosti.Ačkoli mnohé z potíží, s nimiž si dítě s nadváhou často neví rady, bývají dospělými nerozpoznány nebo.
 4. Prevence problémů působených návykovými látkami : příručka pro pedagogy / Karel Nešpor, Ladislav Csémy, Hana Pernicová. — Praha : Besip MV, [1995]. — 124 stran : ilustrace ; zdravotní výchova ; adiktologie ; poruchy spojené s užíváním psychoaktivních látek : prevence a kontrola ; primární prevence ; poradenství pro děti ; studenti ; dítě ; vliv vrstevnické skupiny
 5. 3. po dle organizovanosti prostředí (skupiny společensky organizované a instituci-onalizované, skupiny neorganizované a nezařazené) 4. podle území, teritoria (používá v kombinaci s jiným kriteriem, např. nefor-mální skupiny v lokalitě obce) 5. podle určitého charakteristického znaku uplatněného na skupiny obyvate
 6. 10. Jaký může mít skupina vliv? Jde o jedince Pozitivní. 11. Pocítili jste na sobě někdy negativní vliv skupiny? Ano Ne Nevím. 13. Snažíte se vytvořit vlastní skupinu? ano ne nevím. 14. Máte ve svém okolí někoho, koho skupina negativně ovlivnila? ano ne nevím. 15. Proč si myslíte, že je vliv některých skupin tak silný

Rstov Skupina Na Sou Kopivnice 1 Jak

Vrstevnické skupiny. Vliv vrstevnických skupin je pro dítě důležitý v dětství, kdy potřebuje vrstevnickou skupinou být akceptováno a přijatelně hodnoceno. Na jedinci závisí, zda dokáže spolupracovat s jinými dětmi a zároveň se prosadit. Pokud se nedokáže požadavkům skupiny přizpůsobit, budou reakce ostatních. Vrstevnické skupiny mají značný vliv na rozvoj osobnosti a to jak pozitivně, tak negativně. Patří často k referenčním skupinám tzn. Že jedinec přebírá její normy, postoje, hodnoty, chování atd. Na jedné straně tyt Vrstevnické skupiny mají značný vliv na rozvoj osobnosti a to jak v pozitivním, tak negativním směrem. Na jedné straně tyto skupiny uspokojují své potřeby - relaxace, zábava, uvolnění. Skupiny mají své cíle, vnitřní hierarchii a způsob komunikace. Hierarchie je více méně náhodná bez nějakého řízení, projevuje se.

Socializace - Wik

koní postupným odpoutáváním a osamostatňováním se. Vliv vrstevnické skupiny je zpravidla nejvyšší v období střední adolescence, tedy v období 15 - 16 let. Příslušnost ke skupině uspokojuje adolescentovu potřebu bezpeþí, potřebu být akceptován, potřebu urþit si vlastní pravidla a normy Vliv osobnostních charakteristik, vrstevnické skupiny a perspektivy budoucnosti na užívání nealkoholových drog mezi studenty pražských středních škol Bc. Kristina Kolářová vedoucí práce: Mgr. Jan Jakub Zlámaný Praha 200

Vyhledáván

 1. vrstevnické skupiny problematika volného času mimoškolská výchovná zařízení společenské organizace, hnutí, sdružení sociální komunikace člověk vsituaci ohrožení sociální aspekty pedagogických profesí oblast metod a prostředků sociálně výchovného působení Specifické oblasti zájm
 2. Jak bylo zmíněno výše, na výběru volnočasové aktivity se podílí vliv vrstevnické skupiny (Vágnerová, 2007, str. 371), kdy vztahy s vrstevníky mohou uspokojovat různé psychické potřeby. Adolescent chce být oblíben, uznáván, chápán a akceptován svými vrstevníky
 3. Vzhledem k důležitosti vrstevnické skupiny pro dítě (zvláště ve starším školním věku) jsou tyto informace neocenitelné pro určení příčin obtíží dítěte, které mohou pramenit právě z této oblasti, stejně cenné jsou i pro stanovení dalších pedagogických opatření
 4. 5.5 Vrstevnická skupina 5.5.1 Význam vrstevnické skupiny v období adolescence 5.5.2 Školní třída 5.5.3 Specifika vrstevnických skupin dospívajících 5.5.4 Dyadické vztahy - přátelství 5.5.5 Experimentace s partnerskými vztahy a první lásky 5.5.6 Sexualita jako součást partnerského vztahu 5.5.7 Předčasné manželství a.
 5. snadn ěji dostat pod vliv n ějaké vrstevnické skupiny, který nemusí být prosp ěšný. Média se oblibou zam ěřují na p řípady násilné trestné činnosti mládeže. Závažnost t ěchto trestních čin ů poutá stále v ětší pozornost odborné i laické ve řejnosti. Proto se v tét
 6. Vrstevnická skupina jako socializační fenomén. Možnosti práce se skupinou. Pojem a klasifikace skupin. Znaky malé sociální skupiny. Vrstevnické skupiny, jejich význam a vliv na socializaci osobnosti. Šikana v sociální skupině. Typologie, fáze vývoje šikany, možnosti prevence a intervence. Sociální práce se skupinou

Výchova ke zdraví na základní škole speciální - RVP

Kniha: Předškolní dítě a jeho svět Knihy

Sociální útvary a skupiny všichni členové ve skupině nemají stejné postavení, jejich obliba není stejná pro zobrazení vztahů členů se používá sociogram na začlenění se do skupiny má vliv socializace Je možno zjišťovat tyto druhy vzájemných vztahů : vzájemná lhostejnost, sympatie a lhostejnost, lhostejnost a sympatie, vzájemná sympatie, antipatie a lhostejnost. vrstevnické skupiny na experimentální užívání psychoaktivních látek. V této souvislosti jsou v příspěvku nastíněny negativní a pozitivní korelace v rámci rodinných a vrstevnických struktur, které mohou mít významný vliv v rámci rozvoje závislostí u dětí. Autoř

Video: JABO

Vliv vrstevnické skupiny hráčů fotbalu na socializaci

12. Prostředí jako sociálně pedagogický činitel a jeho vliv na utváření osobnosti jedince a skupiny (charakteristika a typologie prostředí, rodinné prostředí, vrstevnické skupiny, subkultury a jejich význam). 13. Sociálně výchovné působení v minoritních a rizikových skupinách, děti a mládež ohrožen Vliv vrstevnické skupiny. 11. Adolescence. adolescenta a dospělého. Rozsah denní: 8 týdnů/ letní období. Sociální izolace 28% Rodinná funkce 33% Deprese 21% Úzkost 20% Vývoj adolescenta 45%: III. Konijnenberg, et al. 2005: Children with unexplained chronic pain: substantial impairment in everyday life. 149: Poruchy spánku 34%.

Vliv vrstevníků, přátel či spolužáků na vzdělanostní

Douchová Kamila Vliv vrstevnické skupiny na sebedůvěru dítěte B FJ-PG 41-KPG bakalářské prezenní Dráb Bohumil Lezení na základních školách BC-VYCH 41-KTV bakalářské kombinovaná Dragounová KateřinaGender a management N NJ-ZSV 41-KOVF navazující magistersképrezenn urþité skupiny - party, ve kterých se vyskytují jedinci s kladným, ale také se záporným vlivem. Pokud v této vytvořené skupině převyšuje působení negativního vlivu, je velká pravděpodobnost, že skupina bude mít tendence k rizikovému chování. Tyto ji

Karanténa nám ukázala, jak silný vliv na vývoj dětí i dospívajících má dlouhodobější izolace. Chceme dále rozvíjet skupinové aktivity, nabízet léčivý vliv terapeutické, podpůrné, vrstevnické skupiny co největšímu počtu klientů. Na příští školní rok uvažujeme o relaxačn tělesné výchovy. Vliv učitele TV byl sice stále pozitivní, ale překvapil s postupujícím věkem mládeže jeho oslabující vliv na úkor formování vědomí ze strany vrstevnické skupiny. CÍL PRÁCE Předkládaná studie zkoumá míru ovlivnní mládeže při motivaci ke sportu ně ěkolika vybranými indikátory

Vliv masmédií = masová média (oslovují masy = velké skupiny lidí), patří mezi ně: tisk, rozhlas, televize, internet, knihy • ovlivňují názory a postoje a formují hodnoty a způsoby chování • ovlivňují naše potřeby, zájmy • na každého z nás, aniž si to vůbec uvědomujeme, mají informace veliký vliv Negativní vliv TV,PC hry,drogy Krizová situace v české rodině.Konzumní životní styl,Větší rozvodovost . Postupná emancipace až separace dětí od rodiny a vzrůstající vliv vrstevnické skupiny. Deformace verbální komunikace.Poznávání pozitivních i negativních referenčních skupin. S. Štecha, 200

Autoři mapují vliv rodiny, vrstevnické skupiny a institucí na dítě, podrobně analyzují rozvoj jeho řeči. Studie rovněž zkoumají jak dítě řeší problémy, učí se vyrovnávat s novými životními nároky. Texty jsou prezentovány vždy v česky i. Také určité subkultury a sociální skupiny mohou mít stimulační vliv na rozvoj některých nežádoucích forem chování, zvláště takové, které toto jednání tolerují. Dítě je v takovém prostředí vychováváno značně odlišně než v běžné společnosti, jsou mu prezentovány jiné hodnoty a normy

!komunikační technologie, sociální inženýrství ! medializace a komercionalizace sexu ! volný partnerský život, struktura rodiny ! změny hodnot, konzumní způsob života ! rizikové chování Mě se nic nestane.! vliv vrstevnické skupiny, médií biologické předpoklady dítěte, tak vliv mnoha sociálních faktorů. Jde o interakci rizi-kových vlivů (Vágnerová, 2002). 2.2.1 Osobnostní faktory Pokud se u dítěte objeví problémy s chováním, neměli bychom hned hledat příčinu u ostatních lidí nebo u sebe. Je důležité zaměřit pozornost také na samotné dítě, vzí Monografie o vývojové psychologii dítěte v předškolním věku završuje desetiletou spolupráci katedry psychologie FF UK a skupiny dětských psychologů z Univerzity Le Mirail v Toulouse. Význam personálních vztahů pro dítě je popsán ve dvou odlišných věkových etapách 0-3 roky a 3-6 let. Autoři mapují vliv rodiny, vrstevnické skupiny a institucí na dítě, podrobně. SYSTÉMOVÁ PODPORA INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V Č

neformálních. Vždyť je to právě rodina, tedy skupina malá, neformální, kdo děti a mladistvé ovlivňuje už od samých poátků jejich existence. Je tzv. primárním socializaþním þinitelem. Právě vzájemný vztah špatného socializaþního procesu a kriminality mladistvých zkoumá Quay (1987). Posléze dobrá adaptace na školu i vrstevnické skupiny No, nekupte to! I když není všechno zlato, co se třpytí. V dospělosti mívá závažnější problémy více než desetina osob z této skupiny. Typ obtížně vychovatelného dítěte. Ve vyhraněné formě jde o cca 10 % populace