Home

Zákon setrvačnosti prezentace

DUMY.CZ Materiál Zákon setrvačnost

Pohybové zákony - zákon setrvačnosti - Fyzika - Základní 2

1. Zákon setrvačnosti Těleso setrvává v klidu nebo se pohybuje stále stejnou rychlostí, pokud není přinuceno vnějšími silami tento stav změnit Proč když řidič šlápne na brzdu se auto hned nezastaví? To je právě ta setrvačnost. Když malé dítě jede s dřevěnou kačenkou a zastaví, kačenka ještě kousek popojede. 2 1. Newtonův zákon (zákon setrvačnosti): • tento pohybový zákon se týká klidu nebo rovnoměrného přímočarého pohybu a říká: Těleso setrvává v klidu nebo rovnoměrném přímočarém pohybu, jestliže na ně nepůsobí jiná tělesa silou nebo pokud jsou síly působící na těleso v rovnováze. • Vlastnost těles setrvávat v klidu nebo zachovávat rychlost stálé.

DUMY.CZ Materiál Newtonovy pohybové zákon

Zákon setrvačnosti Pokračovat Galileo Galilei Galileo Galilei se narodil 15. února 1564 v italském městě Pisa. Zkoumal těžiště těles a setrvačnost těles. V další části prezentace se budeme zabývat setrvačno-stí těles. Pokračovat Zpět Zkušenost Pokračovat Zpět Ze zkušenosti víme, že těleso, které je vzhledem k. Pohybové zákony - zákon setrvačnosti. výuková prezentace. Stupeň: Základní 2. stupe.

Zákon setrvačnosti (Tom) Wistari

 1. 1. Zákon setrvačnosti •Nepůsobí-li na hmotný bod síla, pohybuje se rovnoměrně přímočařenebo je v klidu. •Přesněji: je-li síla působící na hmotný bod nulová, je jeho hybnost konstantní. •Silou se zde a dále obecně rozumí výslednice všech působících sil. •V této formulaci jsou zahrnuty i speciáln
 2. ZÁKON AKCE A REAKCE Jestliže jedno těleso působí silou na druhé t ěleso, pak i druhé t ěleso p ůsobí na první t ěleso stejn ě velkou silou opa čného sm ěru. Síly sou časn ě vznikají a zanikají. Každá z nich p ůsobí na jiné t ěleso. Třetí Newton ův zákon říká, že p ůsobení t ěles je vždy vzájemné
 3. Zákon setrvačnosti: Těleso zůstává v klidu nebo v rovnoměrném přímočarém pohybu pokud není nuceno vnějšími silami tento svůj stav změnit. 3. Zákon akce a reakce: Vzájemná působení dvou těles jsou vždy stejně velká a míří na opačné strany Pohybové rovnice zákon síly počáteční podmínky časová závislost.
 4. Prezentace Newtonovy pohybové zákony zajímavým způsobem a vhodnými grafickými prostředky představí žákům 3 pohybové zákony - zákon setrvačnosti, zákon síly a zákon akce a reakce. Naučí chápat základní pojmy jako setrvačnost a odvození zrychlení ze zákona síly
 5. Tento zákon platí v tomto tvaru jen tehdy, jsou-li hmotnosti planet zanedbatelně malé ve srovnání s hmotností Slunce, což je u planet sluneční soustavy splněno. 2.3 KEPLEROVY ZÁKONY Odvození pro kruhovou trajektorii. Odvození 3. Keplerova zákona: Zobecněním pro elipsu: Zdroje a použitá literatura: [1] Keplerovy zákony
 6. prezentace v listopadu 2011. Posuvné účinky síly Newtonovy pohybové zákony Fyzika - 7. ročník. Zákon setrvačnosti Těleso setrvává v klidu nebo v pohybu rovnoměrném přímočarém, jestliže na ně nepůsobí jiná tělesa silou nebo síly působíc
 7. řec. hé dynamis = moc, síla Newtonovy pohybové zákony (1687) 2. Dynamika hmotného bodu 1. zákon: setrvačnosti 2. zákon: síl

Pohyb a Newtonovy zákony - fyzika711

 1. Zákon setrvačnosti (Tom) Galileo Galilei Galileo Galilei se narodil 15. února 1564 v italském městě Pisa. Zkoumal těžiště těles a setrvačnost těles. V další části prezentace se budeme zabývat setrvačností těles; Zkušenost - Ze zkušenosti víme, že těleso, které je vzhledem k Zemi v klidu, můžeme uvést z klidu do pohybu jen silovým působením jiného tělesa nebo.
 2. Tady je možné shlédnout prezentaci k tématu Newtonovy zákony: směru síly a působišti (u gravitační síly = těžiště tělesa) 1. Zákon setrvačnosti. Těleso setrvává v klidu nebo v pohybu rovnoměrném přímočarém, jestliže na něj Zákon akce a reakce
 3. Zákon setrvačnosti - 1. pohybový zákon. 1. pohybový zákon: zákon setrvačnosti (str. 60 - 63) Těleso, které je v klidu, můžeme uvést do pohybu jen silou - těleso se pohybuje dále i tehdy, přestane-li tato síla působit Setrvačností těles se zabýval Galileo Galilei, později Isaac Newton - na základě pokusů Galileiho..
 4. zákon zachování hybnosti hybnost hrdiny před střelbou (pouze hrdina, střely zanedbáme) hybnost hrdiny po střelbě (střely se pohybují vpřed, hrdina byl zpětným rázem zpomalen) zanedbáme hmotnost střel, které byly vystřeleny změna hybnosti hrdin

3.NPZ - Zákon vzájemného působení těles Každá síla (akce), kterou jedno těleso působí na druhé, vyvolá sílu (reakci) opačného směru, kterou druhé těleso působí na první. Síly a jsou stejně velké, opačného směru, současně vznikají a zanikají, a protože každá působí na jiné těleso, neruší se ve svých. Dumy.cz - sdílejme společně. Příměstské tábory v Otevřeném mlýně. Příměstské tábory v Kačici zajistí smysluplný program o letních prázdninách. Pro děti z prvního stupně jsme připravili několik turnusů těchto táborů u nás v Otevřeném mlýně v Kačici Newton v ní popisuje zákon všeobecné gravitace a tři zákony pohybu, které se na další tři staletí staly základním kamenem našeho pohledu na vesmír (zákon setrvačnosti, zákon síly a zákon akce a reakce). (zákon setrvačnosti, zákon síly a zákon akce a reakce). NÁZEV PREZENTACE Author: Jiří Kinský Last modified. Další video z oboru mechaniky:Představení Sira Isaaca Newtona a jeho tří pohybových zákonů. Zákonu setrvačnosti, zákonu síly a zákonu akce a reakce s názorný.. 1. Zákon setrvačnosti: Těleso setrvává v klidu nebo v rovnoměrném přímočarém pohybu, dokud není nuceno vnějšími silami (někdy zde bývá udáváno působením jiného tělesa) svůj stav změnit. 2. Zákon síly: Síla působící na těleso je úměrná součinu jeho hmotnosti a zrychlení , které mu uděluj

Newtonův zákon - zákon setrvačnosti . Každé těleso setrvává v klidu nebo v rovnoměrném přímočarém pohybu, pokud není nuceno vnějšími silami tento stav změnit. Ze zákona plyne: klid a rovnoměrný přímočarý pohyb jsou rovnocené pohybové stavy Dynamika - Newtonovy zákony. Obsahový cíl: - Žák chápe principy Newtonových zákonů a aplikuje je na konkrétní příklady z praxe. - Žák provádí praktické pokusy a popisuje jejich výsledky. - Žák zná veličiny, jednotky a značky vztahující se k tématu. Jazykový cíl

F-Pn-P044-Centralni_pole POHYB V GRAVITAČNÍM POLI 2. Centrální gravitační pole 2.1 NEWTONŮV GRAVITAČNÍ ZÁKON 2.1 GRAVITAČNÍ ZÁKON Vlastnosti gravitačních sil studoval poprvé v 17. století Issac Newton, na základě pozorování pohybů Měsíce kolem Země a planet kolem Slunce Zákon setrvačnosti ISS RNDr. Zuzana Malá, Ph.D. K611 FD ý V UT FYZ 7. 10. 2020. 2 2 2 2 2 1 1 x ut x u c yy zz ux t t c u c cc c c c c u c b 2 1 1 J b Lorentzova transformace 2 1 u u c c c v+ v v Lorentzův faktor bezrozměrná rychlost RNDr. Zuzana Malá, Ph.D. Prezentace aplikace PowerPoint Author: Vladimír Mal I. Zákon setrvačnosti Těleso setrvává vklidu nebo v rovnoměrném přímočarém pohybu, pokud není přinuceno silovým působením jiných těles tento stav změnit. II. Zákon síly Velikost zrychlení , které uděluje síla tělesu o hmotnosti je přímo úměrné velikosti síly a nepřímo úměrné hmotnosti tělesa. Zákon setrvačnosti; Selection File type icon File name Description Size Revision Time User; Ċ: 01_Zak_setrv.pdf Zobrazit Stáhnout: Prezentace k výkladu.

Zákon setrvačnosti / I. Newtonův zákon/ Těleso setrvává v klidu nebo v pohybu rovnoměrném přímočarém, jestliže na ně nepůsobí jiná tělesa silou nebo síly působící na těleso jsou v rovnováze. setrvačnost tělesa - vlastnost těles setrvávat v klidu nebo v pohybu rovnoměrné Zákon setrvačnosti. 1 NEWTONŮV POHYBOVÝ ZÁKON (Zákon setrvačnosti) Těleso zůstává v klidu nebo v pohybu rovnoměrně přímočarém, jestliže na ně nepůsobí jiná tělesa silou nebo jestliže jsou síly působící na těleso v rovnováze. Obecná vlastnost setrvávat v klidu nebo v pohybu rovnoměrně přímočarém, nepůsobí. Zákon setrvačnosti . Víme, že těleso, které je vzhledem k Zemi v klidu můžeme uvést do pohybu jen silovým působením jiného tělesa nebo silového pole. Co se stane když tato síla přestane působit? Pokus: Kouli uvedeme po podložce do pohybu nárazem tyčky. První podložka je z plyše, druhá ze skla

Síla :: Výuka matematiky a angličtin

PASCALŮV ZÁKON. Působením vnější tlakové síly na píst o obsahu plochy 200 cm2 se v kapalině zvýšil tlak o 30 kPa. Jak velká byla tato tlaková síla? 6 kN. 600 N. 6 MN. 0,6 N vztah pro výpočet tlaku: =, tj. pro tlakovou sílu platí =∙=30 000∙0,02 N=600 Prezentace nového učiva. Začala bezprostředním pokračováním debaty z opakování, žáci odpovídali na položené otázky o silách, které působí na zvolené autíčko na vodorovné rovině. hodina měla dobrý spád. Žáci za pomoci vhodných otázek učitele objevili zákon setrvačnosti (teď přišla ta myšlenka. Neuspořádaný pohyb částic látky. Částicové složení látek a jejich vlastnosti. Vzájemnépůsobení těles. Síla, gravitační síla a gravitační pole. Model atomu, uspořádání prvků v PSP. Elektrování těles při vzájemném dotyku, elektrické pole. Magnetické vlastnosti látky. Fyzikální veličiny - délka, hmotnost.

DUMY.CZ Materiál Newtonovy pohybové zákony - Zákon ..

Newtonův pohybový zákon. V druhém případě, kdy se krabička na stole pohybuje, je výslednice sil, jak již bylo napsáno výše, síla třecí F t . Krabička se kvůli setrvačnosti sice chvíli pohybuje, ale nesetrvá v tom pohybu pořád; zastaví se. První Newtonův pohybový zákon tedy neplatí, jelikož výslednice sil. Zákon setrvačnosti On-line diskuse k virtuální hospitaci - 13.1. 2011 Arial Arial Unicode MS Calibri 1_Kurikulum_prezentace 2_Kurikulum_prezentace Snímek 1 Úvodem Motivace CÍL VYUČOVACÍ HODINY (VH) Opakování učiva Expoziční část VH Pokusy Shrnutí, opakování Co lze zlepšovat Celkové zhodnocení. 3) Napiš si zápis podle prezentace zde. 1. Newtonův zákon - zákon setrvačnosti 12.5. 1) Nejprve se podívej na toto video a ještě jednou si poslechni povídání o zákonu setrvačnosti. 2) Též si přečti kapitolu v učebnici str. 60 - 62. 3) Napiš si zápis do sešitu podle prezentace zde Je založena na platnosti zákonů klasické mechaniky, tzn. na platnosti Newtonových zákonů: - zákona setrvačnosti, - zákona síly, - zákona akce a reakce. Kromě těchto zákonů jsou v dynamice využívány ještě další 2 zákony: - zákon o změně hybnosti, - zákon zachování mechanické energie

Třetí zákon informuje o stavu interakce, nikoli o jejím vzniku. Nejde tedy ani o kauzalitu, ani o časovou souslednost akce-reakce.Newtonovy zákony:1. Zákon setrvačnosti translačního a rotačního pohybu.2. Zákon síly. Uobecnění přírodních zákonů pro zhybnění. Zhybnění je dáno silou 1) Zákon setrvačnosti. 2) Zákon síly. 3) Zákon vzájemného působení dvou těles. Těleso setrvává v klidu nebo v pohybu rovnoměrném přímočarém, pokud je výslednice všech sil působících na těleso nulová. Působením síly na těleso se může měnit rychlost jeho pohybu Prezentace aplikace PowerPoint Zákon setrvačnosti Zákon síly Zákon akce a reakce Tyto zákony tvoří základ klasické mechaniky a zejména dynamiky, která zkoumá příčiny pohybu. Umožňují určit, jaký bude pohyb tělesa, jsou-li známy síly působící na těleso. NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY Sir Isaac Newton 1643 -1727 byl.

Pracovní list do hodiny fyziky na téma: Zákon setrvačnosti. Obsahuje teoretické a experimentální ú­lohy. Očekávaný výstup: využívá Newtonovy zákony pro objasňování či předvídání změn pohybu těles při působení stálé výsledné síly v jednoduchých situacích Zákon setrvačnosti (pracovní list).doc Zákon setrvačnosti (řešení).doc MICHÁLEK, David. Zákon. Prezentace aplikace PowerPoint Last modified by: UPa Created Date: 1/1/1601 12:00:00 AM II Vrh šikmý I *Vrh šikmý II *Vrh šikmý III *Vrh šikmý IV Úvod do dynamiky Hybnost Newtonovy zákony Zákon setrvačnosti Zákon síly I Zákon síly II Zákon akce a reakce Časový účinek síly - impuls Dráhový účinek síly - práce I.

09 Zákon setrvačnosti

Newtonovy pohybové zákony HD - YouTub

Newtonův pohybový zákon - zákon setrvačnosti. Každé těleso setrvává v klidu nebo v rovnoměrném přímočarém pohybu, dokud není přinuceno silovým působením jiných těles tento stav změnit. 2. Newtonův pohybový zákon - zákon síly Zákon setrvačnosti Těleso setrvává v klidu nebo v pohybu rovnoměrném přímočarém, pokud na něj nepůsobí jiná tělesa silou nebo jsou síly na těleso působící v rovnováze. Se setrvačností se setkáváme velmi často. Brzdí-li auto, setrvačná síla nás nutí v pohybu pokračovat

2.1 - Fyzikální sekce Matematicko-fyzikální fakult

Zákon setrvačnosti ­ 1. Newtonův zákon Těleso setrvává v klidu nebo v pohybu rovnoměrně přimočarém, jestliže na ně působí jiná tělesa silou nebo síly působící na těleso jsou v rovnováze Zákon setrvačnosti: Těleso setrvává v klidu nebo v rovnoměrném přímočarém pohybu, dokud není nuceno vnějšími silami (někdy zde bývá udáváno působením jiného tělesa) svůj stav změnit Prezentace popisuje Newtonovy pohybové zákony s několika příklady Newtonovy pohybové zákony jsou fyzikální zákony formulované Isaacem Newtonem.Popisují vztah mezi pohybem tělesa a silami, které na toto těleso působí.. Newton zavedl celkem tři pohybové zákony, které tvoří základ klasické mechaniky a zejména dynamiky, která zkoumá příčiny pohybu.Tyto zákony umožňují určit, jaký bude pohyb tělesa v inerciální vztažné. Zákon vzájemného působení dvou těles, se kterým jsme se dnes seznamovali, si ještě jednou můžeš připomenout v učebnici na str. 64 až 66. Zápis k tomuto učivu najdeš zde. 45. 1. Newtonův pohybový zákon - opakování 4.3. Pojď si nejprve ještě jednou připomenout Zákon setrvačnosti ve videu zde

Zákon setrvačnosti Každé těleso, na které nepůsobí žádná výsledná síla, se v každé inerciální soustavě pohybuje rovnoměrným přímočarým pohybem, nebo je v klidu do té doby, než je jiným tělesem nuceno tento stav změni Významným fyzikem, který se zasloužil o zkoumání vlastností sil, byl Isac Newton, podle něho jsou pojmenovány pohybové zákony. První Newtonův zákon - zákon setrvačnosti. Těleso zůstává v klidu nebo v pohybu rovnoměrném přímočarém, pokud na něho silo 23. SPECIÁLNÍ TEORIE RELATIVITY, ASTROFYZIKA Klasická Newtonova mechanika Newtonovy pohybové zákony - zákon setrvačnosti - zákon síly - zákon akce a reakce Vztažná soustava - definice, Inerciální vztažná soustava (IVS) - vysvětlení dle 1. pohybového zákona, příklady takových soustav Současné a soumístné události - definice těles je konstantní.

ZŠ Školní 226 Kaplice

1.zákon a je hlavní poloosa b je vedlejší poloosa Pro vzdálenost ohniska c platí c2=a2-b2 Excentricita e = c/a 1. zákon je přímý důsledek závislosti síly na vzdálenosti jako 1/r2 (což nedokážeme). Trajektorie planet jsou skoro kružnice (nejvíc excentrický je Merkur0,4%). Naopak trajektorie komet jsou velmi excentrické zákon setrvačnosti. zákon akce a reakce. zákon zachování hmotnosti. Který zákon se uplatnuje při klepání koberce nebo štípání dříví? zákon zachování hybnosti. zákon setrvačnosti. zákon síly. Co je inerciální vztažná soustava? Soustava, kde platí všechny pohybové zákony. Soustava, ve které platí 1. Newtonův. Anotace: Pracovní list do hodiny fyziky na téma zákon a akce a reakce. Autor: Bc. David Michálek (Autor). Jazyk: Čeština: Očekávaný výstup: využívá Newtonovy zákony pro objasňování či předvídání změn pohybu těles při působení stálé výsledné síly v jednoduchých situacích další materiály k tomuto očekávanému výstupu ».

Materiál Prezentace Galileo Galilei - Primát . Zákon setrvačnosti jako první jej přesně vyjádřil Galileo Galilei. Zákon síly - viz prezentace + příklady. Která síla působí zakřivení trajektorie Země při pohybu kolem Slunce. Vysvětli průběh pohybu míčku, který vyhodíš svisle vzhůr První Newtonův zákon, zákon setrvačnosti • Těleso setrvává v klidu nebo v pohybu rovnoměrném přímočarém, není-li donuceno vnějšími silami tento stav změnit • Vlastnost těles zůstav v klidu nebo v rovnoměrném přímočarém pohybu nazýváme setrvačnos Prezentace slouží k zopakování smykového tření a valivého odporu. Materiál popisuje dynamické i klidové tření, jejich příznivý i nepříznivý význam v praxi a porovnává Isaac Newton, zákon setrvačnosti, zákon síly, zákon akce a reakce, inerciální vztažná soustavy, neinerciální vztažná soustava, setrvačnost. Fyzika - Frankie´s pages. MATERIÁLY PRO 7. ROČNÍK. Žáci, kteří nemají doma nainstalován Microsoft Office ( Powerpoint ), mohou použít PowerPointViewer. Program umožňuje prohlížení prezentací ( úpravu neumožňuje ). Ke stažení je ZDE. NÁHLEDY ZKRÁCENÝCH PREZENTACÍ, PROBRANÝCH PŘI DISTANČNÍ VÝUCE 2020 - 2021. Newtonovy pohybové zákony - zákon setrvačnosti, zákon síly zákon akce a reakce . Otáčivé účinky síly - páka, pevná kladka. Kapaliny - Pascalův zákon, Archimédův zákon, hydrostatický tlak plování, vznášení a potápění těles. Plyny - atmosférický tlak, vztlaková síla v atmosféře, tlakoměr

Během prezentace práce studenti měli třídu pro sebe. Já si sednu do třídy a reaguji spolu s ostatními studenty na prezentaci daného studenta. Ve většině případů se stalo, že pokud měl zákon setrvačnosti, zákon akce a reakce, zákon zachování hybnosti, třecí síly v reálném životě Do prezentace pro pedagogickou konferenci byly kromě ukázek již zmíněných materiálů Zákon setrvačnosti: Těleso setrvává v klidu nebo v pohybu rovnoměrném přímočarém, pokud není nuceno tento stav změnit působením jiných těles. 2) Rozdíl mezi obsahem syrového a uvařeného vajíčka z hlediska setrvačnosti (tekutý.

Newtonovy pohybové zákony - Webzdarm

Otázka: Fyzikální obraz světa Předmět: Fyzika Přidal(a): Michaela H Významné osobnosti fyzikálního obrazu světa. Eukleides z Megary - položil základy matematiky, geometrie (dílo Základy); Mikuláš Koperník - polský astronom, heliocentrismus; Johannes Kepler - Keplerovy zákony, na dvoře Rudolfa II.; Galileo Galilei - zákon setrvačnosti a síly (využívá, ale. První seznámení s Newtonovým prvním zákonem Tvůrce: Sal Khan. Newtonovy pohybové zákony. Newtonův první pohybový zákon - zákon setrvačnosti. Toto je aktuálně vybraná položka. Více o Newtonově prvním zákoně. Aplikace Newtonova prvního pohybového zákona Druhý Newtonův pohybový zákon - zákon síly. Začne-li na těleso v inerciální soustavě působit silou jiné těleso, změní se pohybový stav daného tělesa. Těleso se bude pohybovat se zrychlením.. Z běžného života víme, že chceme-li roztlačit prázdný a plný vozík, musíme působit na plný vozík větší silou, aby se oba vozíky pohybovaly se stejným zrychlením Volný pád. Volný pád je zvláštní případ pohybu rovnoměrně zrychleného s nulovou počáteční rychlostí.Jedná se o pohyb tělesa volně puštěného v blízkosti povrchu Země ve vakuu.. Blízkost povrchu Země je důležitý pro předpoklad, že tíhové zrychlení je konstantní, předpoklad vakua je důležitý proto, aby těleso nebylo nadlehčováno vzduchem a nepůsobily na. Zákon setrvačnosti - I. Newtonův zákon Těleso setrvává v klidu nebo se pohybuje stále stejnou rychlostí, pokud není přinuceno vnějšími silami tento stav změnit. • setrvačnost tělesa - vlastnost těles setrvávat v klidu nebo v pohybu rovnoměrném přímočaré

Prostudujte si prezentaci a učivo v učebnici. Na konci prezentace je zápis do sešitu. Popis dutého zrcadla. o. F. S. r. f. V. f. r = 2 f f = r/2. Pravidla zobrazení. Zákon setrvačnosti. 1.NPZ Druhý Newtonův pohybový zákon Zákon síly: Velikost zrychlení hmotného bodu je přímo úměrná velikosti výslednice sil působících na hmotný bod a nepřímo úměrná hmotnosti hmotného bodu: Druhý Newtonův pohybový zákon Směr zrychlení je shodný se směrem výslednice sil, vektorově je tedy. První Newtonův pohybový zákon - zákon setrvačnosti (výklad) Znění zákona: Těleso setrvává v klidu nebo pohybu rovnoměrném přímočarém, pokud na něj nepůsobí žádná síla nebo jsou působící síly v rovnováze. Dá se říct, že tento fyzikální zákon popisuje 4 různé situace, ve kterých hraje důležitou rol První Newtonův zákon Nazývá se také Zákon setrvačnosti. Corpus omne perseverare in statu suo quiescendi vel movendi uniformiter in directum, nisi quatenus illud a viribus impressis cogitur statum suum mutare. Jestliže na těleso nepůsobí žádné vnější síly nebo výslednice sil je nulová, pa

Prezentace aplikace PowerPoint Last modified by: UPa Created Date: 1/1/1601 12:00:00 AM VI *Pohyb po kružnici VII *Pohyb po kružnici VIII Úvod do dynamiky Hybnost Newtonovy zákony Zákon setrvačnosti Zákon síly I Zákon síly II Zákon akce a reakce Časový účinek síly - impuls Dráhový účinek síly - práce I Dráhový. I. Zákon setrvačnosti Těleso setrvává v klidu nebo v rovnoměrném přímočarém pohybu, pokud není přinuceno silovým působením jiných těles tento stav změnit. II. Zákon síly Velikost zrychlení , které uděluje síla tělesu o hmotnosti . 2) Zákon setrvačnosti. 3) Princip skládání a nezávislosti pohybů. Evangelista Torricelli. Odvodil zákon pro výtok kapaliny z nádoby (Torricelliho vzorec) a navrhl pokus se rtutí ve skleněné trubici (Torricelliho pokus). Podle Aristotela byl vzduch lehčí než voda a země a snažil se tedy vystoupit výše 1. Newtonův pohybový zákon - zákon setrvačnosti. Znění: Těleso setrvává v relativním klidu nebo rovnoměrném přímočarém pohybu, dokud na něj nepůsobí silové působení jiného tělesa (resp. těles). Jinými slovy, pokud na těleso nepůsobí žádná síla, těleso je v klidu nebo se pohybuje přímočaře bez zrychlení Setrvává v klidu (zákon setrvačnosti). Otázka 15: Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. Arial Trebuchet MS Calibri Symbol Prezentace Školicí seminář Snímek 1 Snímek 2 Snímek 3 Snímek 4 Snímek 5 Snímek 6 Snímek 7 Snímek 8 Snímek 9 Snímek 10 Snímek 11 Snímek 12 Snímek 13 Snímek 14.

Dynamika - Newtonovy zákony Inkluzivní škol

Nad rtutí v trubici je vakuum. Sloupec rtuti udržuje v trubici atmosférická tlaková síla působící na volný povrch rtuti v nádobě. Proto platí: p. a. = h.ρ.g, kde h = 75 cm. Hustota rtuti je 13500 kg/m3.. Dosadíme-li hustotu rtuti a naměřenou výšku, dostáváme pro atmosférický tlak hodnotu p a = 101 250 Pa. . Hodnota atmosférického tlaku se mění s meteorologickou situací Zákon setrvačnosti říká, že těleso bude v pohybu rovnoměrném přímočarém, pokud a) na něj působí třecí síla Lze kreslit dle návodu a to se Vám může hodit - potřebuješ nakreslit obrázek do prezentace, referátu - šup a máš ho za chvilku

prezentace - Fyzika GJVJ. Úlohy - 6. Seminář (třecí síla, dostředivá a odstředivá síla, mech. Seznam DUM. Zadání -kinematika.pdf. mechanická práce a energie .pdf. 10 Digitalna fazna modulacija. Zadání školního kola 57. ročníku kategorie C. 11.zákon setrvačnosti. Optika pro ZŠ. setrvačnosti MECHANIKA KAPALIN A PLYNŮ tlak v kapalině a v plynu, tlaková síla, Pascalův zákon hydrostatický tlak, atmosférický tlak, vztlaková síla, Geografie - tíhové zrychlení v různých místech na Zemi VMEGS: Ţijeme v Evropě - významní Evropané (J. Kepler, M. Koperník Zákon setrvačnosti Teplo, tepelná kapacita látek - v příloze máte prezentaci s ukázkou výpočtu pomocí kalorimetrické rovnice. 4.12. test z kapitoly Teplo, kalorimetrická rovnice. Kromě prezentace si projděte příklady, které jsme počítali v hodině fyziky... Téma: Zákon setrvačnosti - str. 60; Opiš si žlutý rámeček na str. 62. Přečti si str. 62 a vypiš, kde se se setrvačností setkáváme v denním životě a v technice. Prezentace Rande s fyzikou - Newtonovy zákony; Přírodopis 7. A. Opakování učiva - samostatná práce, test v Teamsech, zadání v on-line hodin

Newtonovy zákony - Věra Hudcová - informace pro žáky ZŠ

11.zákon setrvačnosti. 16.třecí síla. Zákon síly - zsnastinadlech.cz. F - Webnode. Posuvné účinky síly. Pohybové zákony. A) Otázky za 1 bod 1. Napište rovnici okamžitého zrychlení, znáte. Derivace funkce. Calculus 2 - plán přednášek. DÚ Stereometrie (maturitní) prezentace - Fyzika GJVJ Prezentace k rozpracované bakalářské práci. Název BP: Testové úlohy ve fyzice ZŠ (Multiple-choicequizquestions in basic schoolphysics) Vedoucí BP: Mgr. Lukáš Richterek, Ph.D Zákon setrvačnosti (pracovní list) Pracovní list do hodiny fyziky na téma: Zákon setrvačnosti. Obsahuje teoretické a experimentální úlohy. Bc. David Michálek, publikováno 20.9.2011 15:41, zhlédnuto 11396×, hodnocení

A pak tu máme každý zákon zvlášť: 1. zákon setrvačnosti (12:58), 2. zákon síly (12:05) a 3. zákon akce a reakce (14:20). Klidně si to rozděl na etapy. A jako opakování by tu byl jeden super song. Poznáš tam všechny zákony? 2. 2. Napiš si ZÁPIS do sešitu. Přečti si článek v učebnici F7 na str. 52 - 53 I. Zákon setrvačnosti. Těleso setrvává v klidu nebo rovnoměrném přímočarém pohybu, pokud není nuceno nějakou silou tento svůj pohybový stav změnit. =Izolované těleso (izolovaný hmotný bod) - nepůsobí na něj žádné síly. V pozemských podmínkách neexistuje -> model izolovaného tělesa = výslednice sil působících. · první Newtonův zákon (zákon setrvačnosti) říká, že těleso setrvává v klidu nebo rovnoměrném přímočarém pohybu, pokud na něj nepůsobí vnější síla (sklon těles setrvávat v klidu nebo pohybovat se konstantní rychlostí se nazývá setrvačnost tělesa), z čehož vyplývá, že klid a pohyb rovnoměrný přímočarý. Zformuloval je jeden z nejvýznamnějších vědců všech dob - anglický fyzik, sir Isaac Newton na základě domněnek vyslovených Galileem Galilei: 1. zákon síly, pohybový zákon 2. zákon setrvačnosti 3. zákon vzájemného působení těles (akce a reakce) Sir Isaac Newton 4. ledna 1643 - 31. března 1727 v Londýně) byl anglický. Zákon setrvačnosti. Těleso setrvává v klidu, nebo v rovnoměrném přímočarém pohybu, pokud není nuceno vnějšími silami tento stav změnit. Zákon akce a reakce. Tělesa na sebe působí vždy stejně velkými silami, které mají opačný směr

První pohybový zákon vypovídá o chování těles, na která nepůsobí žádná vnější síla. Druhý zákon popisuje chování tělesa pod vlivem síly. Spojením obou zákonů v matematickou formuli získáme vztah: Uvažujme o dvou na sebe působících tělesech, která jsou mechanicky oddělena od ostatních těles Druhý zákon popisuje chování tělesa pod vlivem síly. Spojením obou zákonů v matematickou formuli získáme vztah: Hlavní důsledek třetího pohybového zákona Uvažujme o dvou na sebe působících tělesech, která jsou mechanicky oddělena od ostatních těles Ahoj, potřeboval bych pomoc s úkolem z fyziky. Už nad ním přemýšlím 2 hodiny a fakt mě nic nenapadá. Pomůžete mi, prosím? *Zadání: Napiš, jak se v následujících situacích projevuje zákon setrvačnosti. skok z místa a s rozeběhem - stojící stožár - přistávání letadel - * Předem moc děkuji za odpovědi nebo jenom rady

Rychlost a dráha rovnoměrného pohybu (str. 22 - 30) E-LEARNING - zde PREZENTACE - zde Když mluvíme o tom, že se např. jeden automobil pohybuje rychleji než druhý, porovnáváme jejich rychlost rychlost fyzikální veličina - značka: v můžeme ji.. 2. DYNAMIKA HMOTNÝCH BODŮ Charakteristika dynamiky Síla - charakteristika, účinky síly, - na čem závisí účinek síly, - grafické znázornění síly Třecí síla - směr, působiště - 3 druhy tření - smykové tření (2 příčiny vzniku, na čem závisí a jak, na čem nezávisí, vztah pro výpočet, klidové tření, valivé tření, zvětšování a. zÁkon setrvaČnosti a jeho aplikace v praktickÝch Činnostech zÁkladnÍ Školy law of inertia and its application in practical activities of secondary school : václav tvarŮŽka 38 : ČÁst ŠirŠÍ : oborovÉ souvislosti ve vzdĚlÁvÁnÍ part wider professional context in educatio

Střih na legíny, střih na legíny malá a velká: střih naNehoda d6 dnes, od 24

DUMY.CZ Materiál Pohybové zákony, zákon setrvačnosti - 7 ..

Prezentace - Anorektální manometrie. VY_32_INOVACE_170107_Dynamika_3_Dum ve které neplatí zákon setrvačnosti, ale platí zákon síly B) soustava, vzhledem ke které se izolovaný hmotný bod (tj. bod, na který nepůsobí žádná vnější síla) pohybuje rovnoměrně přímočaře nebo je v klidu C) soustava, vzhledem ke které se. About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators. Budeme li pozorovat těleso v dané vztažné soustavě, zůstane v klidu, pokud na něj nezačne působit vnější síla Zákon setrvačnosti Začne li na těleso v dané soustavě působit. Prezentace v PowerPointu digitálně zpracovává téma Gravitační síla. Gravitační pole. z učebnice Fyzika pro 6. ročník ZŠ, Prometheus Praha

Reflexní terapie žebra — vítejte na stránkách reflexní

o o o o o 00 o o a o o o o o o o o o Il o o o o o N o o o o o o o N O o . Created Date: 1/12/2015 4:11:50 P Pohyb. Působí-li na těleso síla, může se měnit se jeho rychlost. Těleso se uvede z klidu do pohybu, může zrychlit pohyb či zpomalit pohyb, zastavit se, změnit směr pohybu Isaac Newton (* 4. leden 1643 Woolsthorpe - † 31. březen 1727 Londýn) Anglický fyzik, matematik a filozof. Formuloval první teorii pohybu (tři základní zákony pohybu - zákon setrvačnosti, síly, akce a reakce) a teorii všeobecné gravitace. Jeho objevy položily základy moderní fyziky Moment hybnosti Moment hybnosti L je stejně jako moment síly určen jako součin velikosti ramene d a příslušné veličiny (tj. v našem případě hybnosti p) Zápis mi posílat NEMUSÍTE První Newtonův pohybový zákon - zákon setrvačnosti. Z praxe známe, že pro uvedení vozíčku do pohybu je třeba na něj rukou působit silou, pro odpálení míčku na golfu je nutné na míček působit golfovou holí, pro rozjezd cyklisty na kole musí začít cyklista šlapat - tedy působit na pedály.